Sociálna práca

Portál obsahuje 11 diplomových prác z odboru Sociálna práca

Sociálna práca

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Rodičovský príspevok v systéme štátnej sociálnej podpory (2012 | pridané 23. októbra 2013)

Lucia Čambálová; Školiteľ: PhDr. Bronislava Pekárová

V bakalárskej práci sa venujeme systému štátnej sociálnej podpory a podpore rodiny s maloletými deťmi prostredníctvom štátnych sociálnych dávok. Jej cieľom je informovať o miere účasti a záujmu štátu o rodinu v rámci jeho štátnej rodinnej politiky, vzájomnej súvislosti priamej a nepriamej podpory štátu ako aj koordinácii príslušných orgánov pri jej poskytovaní .

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Fakulta sociálnych vied » Katedra sociálnej práce a sociálnych vied | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Kriminalita v Rómskych osídleniach (2011 | pridané 13. marca 2012)

Bc. Jozef Mižička; Školiteľ: Mgr. Peter Pollák, PhD.

Prezentovaná práca je teoretického charakteru. Autor sa zaoberá problematikou kriminality, ktorú skúma v konkrétnom prostredí, v rómskych osídleniach. V prvom rade sa venuje kriminalite, základným pojmom, ktoré je nutné pochopiť k správnemu prezentovaniu problému.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Fakulta sociálnych vied » Katedra sociálnej práce a sociálnych vied | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

7hlasov

PROFESIONÁLNA RODINA AKO PREVENCIA PSYCHICKEJ DEPRIVÁCIE U DETÍ V ÚSTAVNÝCH ZARIADENIACH (2009 | pridané 28. marca 2011)

Natália Blahová; Školiteľ: Doc.PhDr. Eva Mydlíková, PhD.

Témou diplomovej práce je inštitút profesionálneho rodičovstva a jeho najdôležitejšia preventívna úloha – predchádzanie sociálnej deprivácii u detí umiestnených v ústavných zariadeniach. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Prvá kapitola sa venuje sociálnej deprivácii a jej úzkou spojitosťou s výchovou v zariadeniach ústavnej starostlivosti.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra sociálnej práce | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Naše možnosti pomoci ženám - obetiam domáceho násilia (2009 | pridané 30. júna 2009)

Andrej Mátel; Školiteľ: Prof. Ing. Libuša Radková, PhD.

Domáce násilie voči ženám je nielen v medzinárodnom kontexte, ale aj na Slovensku problémom celej spoločnosti. Cieľom dizertačnej práce je zmapovanie a hľadanie ďalších možností pomoci ženám, ktoré zažili domáce násilie. V práci je daný dôraz na multidisciplinárny, interprofesijný prístup a spoluprácu jednotlivých inštitúcií pomoci.

Trnavská univerzita » Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce » Katedra teórie sociálnej práce | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

30hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Využitie humanizačných prvkov pri práci s ľuďmi s mentálnym postihnutím a vplyv týchto ľudí na špeciálnych pedagógov (2008 | pridané 13. novembra 2008)

Martina Veseková; Školiteľ: Mgr. Ivan Podmanický

„U môjho priateľa visia na stene poškodené hodiny, ktoré sa už nedajú opraviť. Keď som sa ho opýtal, prečo ich nevyhodil, odpovedal, že mu dva razy za deň ukazujú presný čas. Na jeho hodiny si spomeniem vždy, keď sa o niekom tvrdí, že nie je na nič súci.“ Max Kašparů Ľudia s mentálnym postihnutím...

Trnavská univerzita » Teologická fakulta » Subkatedra kresťanskej formácie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

26hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Azylová problematika v Slovenskej republike (2004 | pridané 21. januára 2008)

Gabriela Anettova; Školiteľ: Ing. Bernard Priecel

H

Trnavská univerzita » Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce » Katedra teórie sociálnej práce | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

39hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Komparácia služieb zamestnanosti poskytovaných organizáciami súkromného a štátneho sektora v meste Nitra (2006 | pridané 29. novembra 2007)

Martina Štefániková; Školiteľ: PhDr. Milan Tomka

Ústrednou témou je politika zamestnanosti v Slovenskej republike a problém kvality služieb zamestnanosti poskytovaných organizáciami štátneho a súkromného sektoru.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Fakulta sociálnych vied » Katedra sociálnej práce a sociálnych vied | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

36hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Právna úprava kompenzácii ŤZP a vplyv sociálnej práce na jej realizáciu v praxi (2006 | pridané 26. novembra 2007)

Bc. Zuzana Ondriašová; Školiteľ: JUDr. Kečkéšová Marta

Abstrakt a kľúčové slová Ondriašová Zuzana, Bc.: Právna úprava kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia a vplyv sociálnej práce na jej realizáciu v praxi. Diplomová práca. Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce, 2006, počet strán ....) Vedúci diplomovej práce: JUDr.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

29hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Problém zamestnananosti u osôb so zdravotným postihnutím (2007 | pridané 25. júna 2007)

Miroslava Zubáňová; Školiteľ: PhDr. Anna Šmehilová

Bakalárska práca je spracovaná v rovine teoreticko-empirickej. Práca pojednáva o probléme zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím a nesie v sebe myšlienku podporovaného zamestnávania. Teoretická časť je rozdelená do troch kapitol. Prvá kapitola charakterizuje samotné zdravotné postihnutie a jej podkapitoly opisujú jednotlivé druhy zdravotného postihnutia.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Fakulta sociálnych vied » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

72hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Úlohy sociálneho pracovníka pri organizovaní osvojenia. (2006 | pridané 13. júna 2007)

Juraj Marendiak; Školiteľ: JUDr. Marta Kečkešová

Práca v teoretickej časti vymedzuje právnu úpravu osvojenia a jeho organizovania. Na základe platnej právnej úpravy organizovania osvojenia a potrieb osvojiteľných detí a žiadateľov o osvojenie identifikuje úlohy sociálnych pracovníkov štátnej správy a akreditovaných subjektov a zároveň poukazuje na nedostatky v tejto oblasti.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra sociálnej práce | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

61hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Tolerancia alkoholu v spoločnosti (2006 | pridané 13. mája 2007)

Mgr. Peter Kvašňák; Školiteľ: PhDr. Beáta Balogová, PhD.

Cieľom diplomovej práce je poukázať na mieru tolerancie alkoholu u stredoškolákov. Zároveň upozorniť na to, že boju proti alkoholu sa nevenuje taká veľká pozornosť, ako boju proti tabaku. Tiež by sme chceli poukázať na adolescentov, ako najohrozenejšiu vekovú skupinu. Práca obsahuje teoretickú i empirickú časť. Teoretická časť je rozdelená do dvoch tematických okruhov.

Prešovská univerzita » Pravoslávna bohoslovecká fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

65hlasov
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa