sme.sk
 

Trestné právo

Portál obsahuje 7 diplomových prác z odboru Trestné právo

Trestné právo

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Prípravne konanie o trestných činoch (2010 | pridané 16. septembra 2010)

Mgr. Ing. František Vojtuš; Školiteľ: JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

Práca prináša prehľad teórie a praxe prípravného konania, najmä so zameraním na problematiku prípravného konania v Slovenskej republike po rekodifikácií. Súčasne práca prináša aj náčrt možnosti uplatnenia matematicko-štatistických metód pri hodnotení vplyvu niektorých faktorov na rýchlosť a efektívnosť prípravného konania.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra trestného práva, kriminalistiky a kriminológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Trestné právo

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Trestna represia a politicke ( sudne ) procesy v rokoch 1949 - 1954 (2009 | pridané 28. augusta 2009)

Maroš Dvorsky; Školiteľ: JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš PhD, MA

V záverečnej bakalárskej práci „TRESTNÁ REPRESIA A POLITICKÉ SÚDNE ( MONSTER ) PROCESY V ROKOCH 1949 – 1954 “ sa zaoberám zákonodarstvom v nadväznosti na trestnú represiu a politické procesy. Práca je tematicky rozdelená do šiestich kapitol. V prvej kapitole rozoberám zahraničnopolitické a vnútropolitické aspekty ktoré predchádzali februárovým udalostiam a postupne formovali verejnú mienku a názory politikov na problematiku ďalšieho usporiadania spoločensko-politických vzťahov. V druhej kapitole charakterizujem politické procesy ich vývoj, zameranie. V tretej kapitole, je hlavnou úlohou práce oboznámiť s pofebruárovým vývojom zákonodarstva a snahami vtedajších „mocipánov“ o jeho prispôsobenie, účelom perzekúcie „nepriateľov“ režimu. V jednotlivých podkapitolách opisujem Ústavu 9. mája, Trestný zákon 86/1950 Zb., Trestný poriadok 87/1950 Zb., Zákon na ochranu ľudovo-demokratického zriadenia 231/1948, Zákon o táboroch nútených prác 247/1948, Zákon o zľudovení súdnictva 319/1948 a ich zneužitie v konkretnych politických procesoch päťdesiatych rokov minulého storočia. V štvrtej kapitole sa zaoberám po februárovom smerovaní prokuratúry, súdnictva a advokácie. V piate kapitole poukazujem na konkrétnych prípadoch, na pochybenia prokuratúry, súdov, vyšetrovacích orgánov v trestnom súdnom konaní. Témou šiestej kapitoly je problematika zmien v československom trestnom práve ktoré nastali po uvoľnení politického napätia, po smrti J. V. Stalina a v súvislosti so zmenami trestného zákonodarstva v Sovietskom zväze. V záverečnej kapitole sa zaoberám činnosťou a závermi komisií ktoré prešetrovali tieto represálie a zákonom č.119/1990 o súdnej rehabilitácii. V záverečnej bakalárskej práci „TRESTNÁ REPRESIA A POLITICKÉ SÚDNE ( MONSTER ) PROCESY V ROKOCH 1949 – 1954 “ sa zaoberám zákonodarstvom v nadväznosti na trestnú represiu a politické procesy. Práca je tematicky rozdelená do šiestich kapitol. V prvej kapitole rozoberám zahraničnopolitické a vnútropolitické aspekty ktoré predchádzali februárovým udalostiam a postupne formovali verejnú mienku a názory politikov na problematiku ďalšieho usporiadania spoločensko-politických vzťahov. V druhej kapitole charakterizujem politické procesy ich vývoj, zameranie. V tretej kapitole, je hlavnou úlohou práce oboznámiť s pofebruárovým vývojom zákonodarstva a snahami vtedajších „mocipánov“ o jeho prispôsobenie, účelom perzekúcie „nepriateľov“ režimu. V jednotlivých podkapitolách opisujem Ústavu 9. mája, Trestný zákon 86/1950 Zb., Trestný poriadok 87/1950 Zb., Zákon na ochranu ľudovo-demokratického zriadenia 231/1948, Zákon o táboroch nútených prác 247/1948, Zákon o zľudovení súdnictva 319/1948 a ich zneužitie v konkretnych politických procesoch päťdesiatych rokov minulého storočia. V štvrtej kapitole sa zaoberám po februárovom smerovaní prokuratúry, súdnictva a advokácie. V piate kapitole poukazujem na konkrétnych prípadoch, na pochybenia prokuratúry, súdov, vyšetrovacích orgánov v trestnom súdnom konaní. Témou šiestej kapitoly je problematika zmien v československom trestnom práve ktoré nastali po uvoľnení politického napätia, po smrti J. V. Stalina a v súvislosti so zmenami trestného zákonodarstva v Sovietskom zväze. V záverečnej kapitole sa zaoberám činnosťou a závermi komisií ktoré prešetrovali tieto represálie a zákonom č.119/1990 o súdnej rehabilitácii. K výberu témy záverečnej bakalárskej práce ma viedol môj záujem o právne dejiny, obzvlášť o „ smutné obdobie našich dejín „ o obdobie 50. rokov a o vtedajšie zákonodarstvo obzvlášť o Ústavu 9. mája, Trestný zákon 86/1950 Zb., Trestný poriadok 87/1950 Zb., Zákon na ochranu ľudovo-demokratického zriadenia 231/1948, Zákon o štátnom súde 232/1948, Zákon o táboroch nútených prác 247/1948, Zákon o zľudovení súdnictva 319/1948. Cieľom práce nebolo do detailov rozoberať historické, politické, ideologické aspekty doby, nakoľko tieto do podrobností rozobrali autori skôr spracovaných záverečných prác a jednalo by sa o opakovanie už známych faktov. V tejto práci som sa zameral hlavne na normatívnu stránku trestného práva v sledovanom období, na výklad právnych predpisov, ktoré v danom období platili a boli zneužité v politických procesoch proti odporcom ľudovodemokratického režimu.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra právnych dejín | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Trestné právo

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Ingerencie súdu v predsúdnom konaní (2008 | pridané 21. decembra 2008)

JUDr. Ing. Róbert Miko; Školiteľ: žiadny školiteľ - samostatná rigorózna práca

Práca podáva komplexný a systematický pohľad na ingerencie súdu v predsúdnom konaní, zaoberá sa rozhodnutiami sudcu pre prípravné konanie v etape pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní. Vymedzuje základné ľudské práva a slobody a ich vplyv na trestné konanie, pojednáva o právnej úprave, podstate a všeobecnej charakteristike predsúdneho konania.

Akadémie » Akadémia Policajného zboru v Bratislave » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Trestné právo

25hlasov Dostupný celý text práce: DOC

MEDIÁCIA A PROBÁCIA V TRESTNOM KONANÍ (2006 | pridané 13. septembra 2007)

Roman Soska; Školiteľ: JUDr. Lucia Gazareková, PhD

„Väzenie nie je to nalepšie, pestuje zahorknutie a zločin, ničí ľudí, ktorí v ňom žijú a pracujú. Pripúšťam, že väzenie stojí viac než najlepšie univerzitné vzdelanie a pritom výsledky z neho sú desivé. Ale pri danom utrpení plynúcom zo zločinu, pri trvalej kriminalite, existujú nejaké alternatívy, ktoré dávajú viac zmyslu?“ autor: R. Morrisova. Cieľom tejto práce je podať výstižné informácie o mediácii a probácii, o ich vplyve na systém trestného práva, objasniť postavenie i činnosť probačného a mediačného úradníka pri výkone mediácie a pri výkone probácie na Slovensku a poukázať aj na aplikačnú prax v iných členských štátoch EÚ.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra trestného práva, kriminalistiky a kriminológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Trestné právo

65hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Vykonávanie, hodnotenie a využívanie konfrontácie a previerky výpovede na mieste v procese vyšetrovania (2006 | pridané 31. mája 2007)

Mgr.Ing. Róbert MIKO; Školiteľ: JUDr. Ján PALAREC

Práca je sústredená na dva samostatné vyšetrovacie úkony - konfrontáciu a previerku výpovede na mieste. Sumarizuje a aktualizuje teoretické poznatky o týchto vyšetrovacích úkonoch z pohľadu ich charakteristiky, podstaty, cieľov, taktických zásad a podmienok vykonávania, vysvetľuje ich súčasné právne vymedzenie na základe rekodifikácie Trestného poriadku a poukazuje na rozdiely v porovnaní s českou právnou úpravou. Veľká pozornosť je sústredená na vykonávanie a hodnotenie konfrontácie a previerky výpovede na mieste, na samotnú prípravu , taktiku , realizáciu, či dokumentáciu týchto úkonov, na ich využívanie v praxi z pohľadu vlastných skúseností ako aj vykonaného prieskumu názorov vyšetrovateľov. V záverečnej časti práce je vyhodnotený prieskum zameraný na využívanie previerky výpovede na mieste uskutočnený medzi vyšetrovateľmi vybraných útvarov bratislavského kraja a zdôvodnenie nízkeho využívania tohto úkonu.

Akadémie » Akadémia Policajného zboru v Bratislave » Katedra vyšetrovania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Trestné právo

48hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Metodika vyšetrovania vrážd (2007 | pridané 28. mája 2007)

Veronika Krupová; Školiteľ: Judr. Ing. Adrián Jalč

V mojej diplomovej práci som rozobrala postupne jednotlive kroky, ktoré sú súčasťou vyšetrovania trestného činu vraždy, venovala som sa aj spolupráci medzi vyšetrovateľom a kriminálnou políciou. Súčasťou práce je aj trestnoprávna analýza trestného činu vraždy.

Trnavská univerzita » Právnická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Trestné právo

62hlasov

Postavenie prokurátora v trestnom konaní (2007 | pridané 26. mája 2007)

Jana Štrbková; Školiteľ: JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

V tejto práci s názvom „Postavenie prokurátora v trestnom konaní“ sa budem zaoberať činnosťou prokurátora a právomocami, ktoré mu vymedzuje zákon. Téma prokurátor je pomerne rozsiahla, ale nie je súborne spracovaná v ani jednej publikácii. Upravené sú práva a povinnosti prokurátora v zákonoch, nariadeniach a opatreniach.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Trestné právo

56hlasov
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa