sme.sk
 

Európske právo

Portál obsahuje 4 diplomové práce z odboru Európske právo

Európske právo

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Systém prameňov práva Európskej únie (2011 | pridané 11. marca 2011)

Juraj Gyárfáš; Školiteľ: Prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc.

Predkladaná práca popisuje štruktúru prameňov práva Európskej únie ako uceleného systému, ktorý vykazuje mnohé podobnosti so systémom prameňov práva vnútroštátnych právnych poriadkov.

Trnavská univerzita » Právnická fakulta » Katedra teórie práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Európske právo

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú porušením komunitárneho práva (2009 | pridané 31. januára 2009)

Martina Kubíková; Školiteľ: JUDr. Martina Jánošíková

Prípady, v ktorých je komunitárne právo porušené zo strany členského štátu, sú upravené v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, rovnako aj následná náhrada škody. Takáto úprava zodpovednosti členského štátu a náhrady škody voči jednotlivcovi však v Zmluve absentuje. V systéme komunitárneho práva ale je obsiahnutá, a jej princíp je formovaný judikatúrou Súdneho dvora.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Právnicka fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Európske právo

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Zásada prednosti komunitárneho práva a právo Slovenskej republiky (2007 | pridané 2. februára 2008)

Juraj Gyárfáš; Školiteľ: JUDr. Martin Buzinger

Diplomová práca sa venuje zásade prednosti komunitárneho práva a jej vplyvu na právne poriadky vybraných členských štátov Európskej únie a osobitne na právny poriadok Slovenskej republiky.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra štátneho práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Európske právo

43hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Účasť Európskeho parlamentu v procese tvorby európskeho práva (2008 | pridané 23. januára 2008)

Martin Friedrich; Školiteľ: JUDr. Martina Jánošíková

Európsky parlament sa vo veľkej miere podieľa na našom každodennom živote, aj keď si to možno ani neuvedomujeme. V súčasnosti musia cez Európsky parlament prejsť dve tretiny všetkej sekundárnej komunitárnej legislatívy. Cieľom práce je preto skúmať rozličné legislatívne procesy, ktorými musí legislatívny návrh prejsť, aby sa z neho stala smernica alebo nariadenie.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Právnicka fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Európske právo

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa