diplomovka.sme.sk » Katalóg » SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Obchodné a finančné právo

Obchodné a finančné právo

Portál obsahuje 8 diplomových prác z odboru Obchodné a finančné právo

Obchodné a finančné právo

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Miestne dane a ich právno-aplikačné problémy (2013 | pridané 5. januára 2014)

Jakub Ulaher; Školiteľ: doc. JUDr. Mária BUjňáková, CSc.

ULAHER, Jakub: Miestne dane a ich právno-aplikačné problémy (dizertačná práca). Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Právnická fakulta. Katedra finančného práva a daňového práva. Školiteľ: prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. Práca sa zaoberá problematikou miestnych daní v Slovenskej republike a skúmaním ich právno-aplikačných problémov.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Právnicka fakulta » Katedra finančného práva a daňového práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Obchodné a finančné právo

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

AKVIZÍCIA SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM METÓDOU PREVODU OBCHODNÉHO PODIELU (2011 | pridané 19. septembra 2011)

Róbert Vícen; Školiteľ: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá akvizíciou spoločnosti s ručením obmedzeným metódou prevodu obchodného podielu. Systematicky sú rozobraté jednotlivé typy používaných zmluvných ustanovení. Jadro práce tvorí právna analýza prehlásení a záruk (representations and warranties).

Bratislavská vysoká škola práva » Fakulta práva » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Obchodné a finančné právo

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Komparácia autorskoprávnej ochrany audiovizuálnych diel v EÚ a USA (2011 | pridané 14. júna 2011)

Mgr. Michal Drotován; Školiteľ: JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M.

Vo svojej práci sa budem venovať (v rámci rozsahu, ktorý bakalárska práca dovoľuje) základným aspektom ochrany audiovizuálnych autorských práv v Európskej únii (s bližším pohľadom na Českú republiku) a v Spojených štátoch. Pre aktuálnosť témy by som sa chcel zamerať na súčasný právny stav a porušovanie autorských práv formou zdieľania cez siete peer-to-peer.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Obchodné a finančné právo

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Rozhodnutia Protimonopolného úradu SR v sporoch so Slovak Telekomom (2009 | pridané 10. marca 2009)

Anton Jánoš; Školiteľ: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.

Sledovanie procesu rozhodovania Protimonopolného úradu SR v spore so Slovak Telekomom z roku 2002 o poskytovaní služby na báze ADSL od prvostupňového rozhodnutia až po definitívny Rozsudok NS SR.

Bratislavská vysoká škola práva » Fakulta práva » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Obchodné a finančné právo

33hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Zneužívanie dominantného postavenia (2007 | pridané 6. novembra 2007)

Anton Jánoš; Školiteľ: JUDr.Branislav Jablonka

Práca popisuje právny stav v oblasti ochrany hospodárskej súťaže v ponímaní európskeho komunitárneho práva a národného práva v Slovenskej republiky. Prináša pohľad na samotné dominantné postavenie, ale aj na jeho zneužívanie, a na to čo robí Európska Komisia a národná vláda v tejto oblasti.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Obchodné a finančné právo

32hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Členská schôdza v družstve (2007 | pridané 11. septembra 2007)

Zuzana Švihelová; Školiteľ: JuDr. Monika Nemethová

Práca je zameraná na členskú schôdzu, jej postavenie, pôsobnosť a ďalšie otázky, ktoré sú právne upravené Obchodným zákonníkom, a ktoré si môžu podrobnejšie družstvá upraviť svojimi stanovami. Zároveň som v práci venovala pozornosť historickému vývoju družstiev, samotnému pojmu družstva ako aj medzinárodným súvislostiam

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Právnická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Obchodné a finančné právo

34hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Povinnosti spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným v komparácii s povinnosťami akcionára akciovej spoločnosti (2007 | pridané 8. júla 2007)

Michaela Horeličanová; Školiteľ: Doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc.

Práca sa zaoberá povinnosťami spoločníkov kapitálových obchodných spoločností, so zameraním na právnu úpravu platnú v Slovenskej republike k 01.01.2007. Jadro práce je členené na sedem častí. Prvá stať je venovaná právnoteoretickému objasneniu právnych inštitútov podielu, obchodného podielu a akcie.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra obchodného, finančného a hosporárskeho práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Obchodné a finančné právo

55hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Doménové mená vo vzťahu k elektronickému obchodu (2005 | pridané 18. apríla 2005)

Jana Kubliniaková; Školiteľ: JUDr. Boris Susko, PhD.

V poslednom čase sa vyskytuje čoraz viac problémov súvisiacich s vymedzením vzájomných vzťahov pri výbere a registrácii obchodných identifikátorov - obchodných mien, ochranných známok a doménových mien. Podoby porušovania práv duševného vlastníctva sa postupom času stávajú čoraz rafinovanejšie, presahujú hranice niekoľkých štátov a nadobúdajú mnohorakú podobu.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Obchodné a finančné právo

48hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa