diplomovka.sme.sk » Katalóg » SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda

Masová komunikácia, knižničná a informačná veda

Portál obsahuje 13 diplomových prác z odboru Masová komunikácia, knižničná a informačná veda

Masová komunikácia, knižničná a informačná veda

Teória žurnalistiky (2)

...

Ostatné príbuzné odbory (3)

...

Masmediálna veda (4)

...

Knižničná a informačná veda (4)

...
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Levočské tlače 17.storočia vo fonde Slovenskej národnej knižnice a ich majitelia (2008 | pridané 2. októbra 2012)

Zuzana Mišovičová; Školiteľ: Mgr. Helena Saktorová, PhD

Práca prináša analýzu majiteľov, obsahový rozbor a bibliografický súpis levočských tlačí 17. storočia nachádzajúcich sa vo fonde Slovenskej národnej knižnice. Diplomová práca okrem toho obsahuje krátky prehľad dejín kníhtlače na Slovensku a v Levoči, a biografické údaje o autoroch.

Žilinská univerzita » Fakulta prírodných vied » Katedra knižnično-informačných vied a didaktiky informatiky KKIV | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Knižničná a informačná veda

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Zdieľanie kultúrnej produkcie v sieťovej komunikácii (2012 | pridané 18. septembra 2012)

Andrej Chudý; Školiteľ: Doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD.

Úvod: Vplyvom technologického rozvoja boli na konci 20. storočia znížené bariéry pre kopírovanie a sprístupňovanie kultúrnej produkcie. Fenomén zdieľania súborov prináša nový model, akým sa kultúrna produkcia v spoločnosti šíri, vyžaduje väčšiu participáciu od zúčastnených strán a zároveň rozrušuje tradičné modely. Cieľ: Výskum si kládol tri hlavné ciele.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra andragogiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Knižničná a informačná veda

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Komunikačná stratégia politickej strany Sloboda a Solidarita k parlamentným voľbám 2010 (2010 | pridané 24. mája 2010)

Bc. Tomáš Dzurenda; Školiteľ: PhDr. Katarína Ďurková

Cieľom diplomovej práce je navrhnutie komunikačnej stratégie pre politickú stranu Sloboda a Solidarita k nadchádzajúcim parlamentným voľbám v roku 2010. Prvá časť je venovaná teoretickým východiskám (politická kampaň, nástroje a techniky politického marketingu), ktoré poskytujú práci akademický základ, z ktorého vychádza neskoršia analytická časť a návrhová časť.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Fakulta masmediálnej komunikácie » Katedra marketingovej komunikácie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Masmediálna veda

27hlasov Dostupný celý text práce: PDF

NOVEMBER 89 A VPN AKO ICH PREZENTOVALI PRINTOVÉ MÉDIÁ V ROKOCH 1989-90 (2009 | pridané 16. novembra 2009)

Martin Koleják; Školiteľ: Imrich Gazda, PhD.

Meritom práce je analýza mediálneho obrazu udalostí v porevolučnom Československu s implikáciami pre hnutie Verejnosť proti násiliu. Na pozadí troch prípadových štúdií - amnestie, voľba predsedu SNR a lustrácie - analyzuje autor dobové mediálne komunikáty periodík Pravda a Verejnosť v ich kvantitatívnej i kvalitatívnej rovine. Následnou konfrontáciou s historickými prameňmi a svedectvami aktérov udalostí, sa práca usiluje o syntézu materiálu s výpovednou vedeckou hodnotou.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Teória žurnalistiky

53hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Virálny marketing (2008 | pridané 21. augusta 2009)

Lucia Kahancová; Školiteľ: PhDr. Peter Šesták

Práca sa zaoberá fenoménom virálneho marketigu - pojmamy, mechanizmom vzniku, faktormi dobrého virálneho videa,... Prezentuje najmä veľa praxe.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra marketingovej komunikácie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Ostatné príbuzné odbory

44hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Komparácia internetovej a printovej podoby SME (2009 | pridané 7. júna 2009)

Ladislav Kavecký; Školiteľ: Mgr. Juliana Laluhová

Práca pojednáva o klasických novinách - denníku SME a o internetovej verzii novín - sme.sk. Skúma ich vzájomný vzťah.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Fakulta masmediálnej komunikácie » Katedra masmediálnej komunikácie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Ostatné príbuzné odbory

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Virálny marketing v praxi - Stanica Žilina Záriečie (2009 | pridané 20. mája 2009)

Dušan Dobiaš; Školiteľ: Mgr. art. Martin Mistrík

Bakalárska práca o novom marketingovom fenoméne - o jeho virálnej odnoži. Popisuje podstatu, princípu fungovania a na reálnom príklade ilustruje, ako postupovať pri realizácii virálnej kampane.

Žilinská univerzita » Fakulta prírodných vied » Katedra knižnično-informačných vied a didaktiky informatiky KKIV | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Ostatné príbuzné odbory

29hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Verejnoprávne vysielanie a jeho vplyv na kultúrne hodnoty poslucháča (2008 | pridané 19. júna 2008)

Nina Turčanová; Školiteľ: PhDr. Viera Lehoczká, PhD.

Slovenský rozhlas mal v roku 2007 osemdesiate výročie vzniku. Počas celého obdobia svojej existencie formoval, vzdelával a bol spoľahlivým radcom miliónov domácností v životoch dvoch generácií Slovákov.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra žurnalistiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Masmediálna veda

23hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Pán prsteňov ako mediálny fenomén (2007 | pridané 23. mája 2008)

Veronika Senková; Školiteľ: PhDr. Alexander Plencner

Táto práca sa zaoberá literárnym a filmovým dielom Pán prsteňov, autorom literárneho diela, J.R.R. Tolkienom, a podmienkami a sociálnym kontexom vzniku diela. Analyzuje mytologickú štruktúru kníh z hľadiska historických severských eposov, ako aj z hľadiska súčasnej populárnej literatúry. Analyzuje mýtus a jeho prítomnosť v diele Pán prsteňov.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Fakulta masmediálnej komunikácie » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Masmediálna veda

137hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vplyv elektronickej komunikácie na súčasné zmeny v chápaní a zmysle autorstva (2008 | pridané 12. mája 2008)

Andrej Chudý; Školiteľ: PhDr. Pavol Rankov, PhD.

Práca načrtáva spoločenské zmeny, ktoré vedú od hierarchických usporiadaní k sieťovým a rozberá akým spôsobom v tomto prostredí umožňuje elektronická komunikácia remediáciu tradičných médií. Predstavuje chronológiu koncepcií autorstva v západnej kultúre od antiky po súčasnosť. Bližšie skúma význam Múz v antike i stredoveku, anonymitu stredovekých autorov, vzťah orálneho a písaného.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra knižničnej a informačnej vedy | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Knižničná a informačná veda

29hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Aplikácie kognitívnych vied v informačnom prieskume (2005 | pridané 30. novembra 2005)

Mirka Grešková; Školiteľ: Doc. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

Cieľom práce je priblížiť problematiku aplikácií kognitívnych vied v informačnom prieskume. Ide predovšetkým o oblasti informačného správania a inteligentných systémov. Definujú sa konceptuálne východiská kognitívnych vied a informačného prieskumu. Ďalšia kapitola opisuje súčasný stav aplikácie kognitívnych vied v informačnom prieskume, kde sa venujem kognitívnej paradigme informačného prieskumu.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra knižničnej a informačnej vedy | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Knižničná a informačná veda

51hlasov

Projekt lokálnej televízie Kunduz v kontexte medzinárodnej politiky (2005 | pridané 10. júna 2005)

Jana Murínová; Školiteľ: PhDr. Bohuslava Krížová

Diplomová práca Projekt lokálnej televízie Kunduz v kontexte medzinárodnej politiky skúma problematiku obnovy regionálnej televízie, čiže profesionálne zaučenie personálu a zavedenie digitálnej technológie. Každý projekt určený pre rozvojovú pomoc si žiada dôkladné poznanie krajiny, ekonomického, hospodárskeho aj politického pozadia.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra žurnalistiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Teória žurnalistiky

42hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Etika a internetové médiá (2001 | pridané 10. apríla 2005)

Tomáš Bella; Školiteľ: doc. JUDr. Luboš Šefčák, PhD.

Internet prináša pre masmédiá množstvo nových možností na šírenie ich komunikátov, pre žurnalistov môže byť aj cenným zdrojom informácií. Zároveň však v prostredí internetových médií vystupujú výraznejšie do popredia niektoré tradičné etické problémy žurnalistiky a objavujú sa aj úplne nové etické otázky.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra žurnalistiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Masmediálna veda

53hlasov Dostupný celý text práce: WEB
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa