diplomovka.sme.sk » Katalóg » SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy

Ostatné spoločenské vedy

Portál obsahuje 33 diplomových prác z odboru Ostatné spoločenské vedy

<< | < | 1 | 2 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

MEDIÁLNY BOJ PROTI RASIZMU ANALÝZA ANTI-RASISTICKÝCH MEDIÁLNYCH KAMPANÍ (2013 | pridané 9. júla 2013)

Ivana Váleková; Školiteľ: PhDr. Andrej Findor, PhD.

Záverečná bakalárska práca s názvom „Mediálny boj proti rasizmu“ prostredníctvom sociologického prieskumu zisťuje postoje respondentov voči celosvetovo realizovaným anti-rasistickým kampaniam a reklamám.

Univerzita Komenského » Fakulta sociálnych a ekonomických vied » Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Ostatné príbuzné odbory

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Konflikt politických lídrov a antikorupčných inštitúcií - (Taliansko - Silvio Berlusconi) (2011 | pridané 16. apríla 2012)

Mgr. Šrenkelová Jana; Školiteľ: Doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD.

Šrenkelová, Jana: Konflikt politických lídrov a antikorupčných inštitúcií (Taliansko – S. Berlusconi) [Diplomová práca] – Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta sociálnych a ekonomických vied. Ústav verejnej politiky a ekonómie. Vedúci práce: Doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD. Obhajoba: Bratislava, FSEV UK, 2011. 63 s.

Univerzita Komenského » Fakulta sociálnych a ekonomických vied » Ústav verejnej politiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Ostatné príbuzné odbory

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Medzinarodnopravna povaha Europskej unie (2011 | pridané 15. decembra 2011)

Monika Skalicka; Školiteľ: PhDr. Peter Rosputinský, PhD.

Diplomová práca sa týka problematiky povahy Európskej únie v medzinárodnom prostredí, ktoré definuje medzinárodné právo.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie KMVAD | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza tvorby Elfriede Jelinek a kritika prekladu románu Milenky (2009 | pridané 6. júna 2011)

Sláva Hutárová; Školiteľ: PhDr. Zuzana Guldanová

Bakalárska práca sa zaoberá kritikou prekladu románu súčasnej rakúskej spisovateľky a dramatičky Elfriede Jelinek Die Liebhaberinnen, ktorý vyšiel pod názvom Milenky v preklade Jany Bžochovej-Wild.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Ostatné príbuzné odbory

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Reforma Organizácie spojených národov – možnosti a realita (2009 | pridané 3. februára 2010)

Mgr. Matúš Štofko; Školiteľ: doc. PhDr. Tomáš Koziak, M.A., PhD.

Predmetom tejto diplomovej práce je analýza reformného procesu prebiehajúceho na pôde OSN. V práci rozoberáme dôvody na reformu OSN, teoreticko-historické východiská vzniku a reformy OSN, charakterizujeme samotný proces, predmet, ciele a rozsah tejto reformy. V práci sa ďalej zaoberáme vplyvom financovania OSN na jej činnosť a reformu.

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Inštitút politológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

303hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Branná politika československej vlády v rokoch ohrozenia nemeckým fašizmom (1933-1939) (1987 | pridané 28. septembra 2009)

Slavomír Flimmel; Školiteľ: Jozef Klavec

Autor opisuje vývoj zahraničnej a vnútroštátnej politiky československej vlády v rokoch 1933-1938 vedúcej k Mníchovskému diktátu a rozpadu Československa.

Univerzita Komenského » Fakulta telesnej výchovy a športu » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Národná a medzinárodná bezpečnosť

38hlasov Dostupný celý text práce: DOC | WEB

Rozvoj elektronického turizmu v Slovenskej republike (2009 | pridané 7. júna 2009)

Berčík Matúš; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc

Práca prezentuje výsledky výskumu aktuálneho stavu elektronického turizmu vo vybraných informačných systémoch cestovných kancelárií a hotelov. Cieľom práce bolo poznať súčasný stav využívania elektronického turizmu v Slovenskej republike prostredníctvom cieleného pozorovania, a porovnanie Slovenských systémov elektronického turizmu s vybranými zahraničnými informačnými systémami.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Cestovný ruch

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Quebecký separatizmus. Historické súvislosti a perspektívy vývoja (2008 | pridané 10. januára 2009)

Mgr. Rastislav Puchala, PhD.; Školiteľ: Samostatná rigorózna práca

Témou práce je quebecký separatizmus na pozadí dejín francúzskej, resp. frankofónnej prítomnosti v Kanade. Ma¬puje vznik a vývoj quebeckého národa a jeho úsilie o vybudovanie národnej identity a štátnej emancipácie. Práca má dve hlavné časti.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie KMVAD | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Segmentácia klientov v banke (2007 | pridané 10. novembra 2008)

Chrapčiaková; Školiteľ: Ing. Zdenka Musová, PhD

V tejto Bakalárskej práci sme spracovávali, ako už sám názov napovedá, segmentáciu klientov v bankách. V prvej kapitole – teoretickej, je vymedzený pojem banky podľa Zákona o bankách, ďalej pojem klientsky orientovanej banky, definícia klienta banky, samotná definícia segmentácie klientov, všeobecné segmentačné kritériá, charakteristika jednotlivých segmentov. V druhej kapitole – praktickej, budeme porovnávať dva subsegmenty v slovenskej komerčnej banke /Slovenská sporiteľňa, a.s./ a to subsegment vysokoškoláci a zamestnaní. Aké produkty pre nich banka vytvorila, aké výhody im ponúka, vysvetliť v čom sú pre banku mladí ľudia výnimoční. V tretej kapitole – návrhovej, vytvoríme marketingový mix pre nový produkt pre subsegment vysokoškoláci.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Manažment

24hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Platobné karty ako nástroj bezhotovostného platobného styku (2008 | pridané 1. augusta 2008)

Lukáš Hornáček; Školiteľ: doc. Ing. Viera Sysáková, CSc.

Touto diplomovou prácou chcem umožniť pohľad i do budúcnosti platobných, najmä kreditných kariet, nových možností ich využívania a zároveň možným spôsobom zviditeľniť víziu budúcnosti tohto platobného nástroja. V prvej kapitole predstavujem platobné karty od ich vzniku až po súčasnosť.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra marketingu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Manažment

22hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza vybraných stratégií hedžových fondov a ich implementácia do tradičných portfólií (2008 | pridané 24. júla 2008)

Lukáš Kozár; Školiteľ: Ing. Boris Šturc, CSc.

Za približne polstoročie od kedy hedžové fondy skutočne fungujú, sa vyvinuli z odvážneho pokusného králika na čelo investičných inovácií. Niektorí ich milujú a oslavujú ako hlavných prispievateľov k flexibilite a likvidite finančných trhov a iní ich nenávidia, označujú za hrozbu trhovej stability a najradšej by ich začali regulovať. Populárne sú medzi veľkými inštitucionálnymi investormi hľadajúcimi také nástroje na diverzifikáciu svojich portfólií, ktoré by priniesli pokiaľ možno vyšší výnos a menšiu volatilitu. Podrobnejšie vysvetlenie hedžových investičných nástrojov, praktické príklady jednotlivých investičných stratégií a hlavne analýza ich potenciálnej atraktivity pre bežných investorov budú hlavnými témami tejto práce, ktorá, dúfam, prispeje k hlbšiemu pochopeniu a vytvoreniu vyváženého názoru na čoraz viac diskutovaný fenomén hedžových fondov.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Manažment

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Pútnický cestovný ruch na Slovensku - prípadová štúdia Staré Hory (2007 | pridané 18. júla 2008)

Bc. Daniela Lališová; Školiteľ: Mgr. Gabriela Nováková

K základným prvkom katolíckej spirituality nepochybne patrí mariánska úcta, preto nemôže chýbať v živote veriaceho Božieho ľudu. S mariánskym kultom je už od najstarších dôb spojené putovanie k mariánskym svätyniam. Púte sú dlhodobým prvkom európskych dejín. Aj u nás majú dávnu históriu. Pútnický cestovný ruch po roku 1989 je u nás relatívne nový fenomén.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra humannej geografie a demogeografie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Humánna geografia

21hlasov

Súdobé medzinárodno-politické konflikty a ich kultúrno-historický kontext: Prípadová štúdia USA-Irán. (2008 | pridané 9. júla 2008)

Igor Varga; Školiteľ: prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.

Cieľom diplomovej práce bolo na základe kultúrno-historických determinánt objasniť vývoj spoločenského zriadenia v Spojených štátoch amerických smerom k empirickej demokracii a v Iránskej islamskej republike smerom k šíitskej teokracii, prípadne zmonitorovať a prognózovať zmenu režimu v Iráne v prospech demokracie.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

24hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Využívanie internetu ako distribučného kanála v cestvnom ruchu (2008 | pridané 22. júna 2008)

Eduard Poracký; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Bakalárska práca sa zaoberá využitím internetu ako distribučného kanála v cestovnom ruchu. Cieľom tejto práce je zhromaždiť súbor poznatkov o tom, ako funguje internet ako distribučný kanál v cestovnom ruchu a analyzovať efektívnosť jeho využitia subjektmi cestovného ruchu.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Cestovný ruch

31hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Sekuritizácia ako atribút globálnej vojny proti terorizmu (2008 | pridané 17. júna 2008)

Vladimír Dolinec; Školiteľ: Doc.PhDr. Lasicová Jana, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá zmenou vnímania bezpečnostných hrozieb a rizík na prelome tisícročí, najmä vnímania hrozby, ktorá po 11.septembri 2001 vystúpila do popredia. Centrom pozornosti sa stala otázka globálneho terorizmu a boj proti nemu.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Katedra bezpečnostných štúdií KSP | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

30hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Morálne dimenzie vojny proti terorizmu (2008 | pridané 9. júna 2008)

Veronika Gašková; Školiteľ: Doc. PhDr. Jana Lasicová, PhD.

Problematika skúmania terorizmu je v súčasnosti veľmi frekventovanou oblasťou z hľadiska mnohých vedných disciplín. Pomerne nepreskúmanou časťou však morálne aspekty súvisiace s terorizmom. Terorizmus je konfliktný a konflikty vždy majú dve strany – obe si privlastňujú morálne právo na riešenie vlastnej situácie, obe majú vlastný hodnotový systém, na ktorom budujú argumentačné línie.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

31hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Predstavy politikov o novom usporiadaní Rakúska-Uhorska, Trianon a ich vplyv na súčasné maďarsko-slovenské vzťahy (2008 | pridané 27. mája 2008)

Katarína Bendíková; Školiteľ: PhDr. Martin Nechvátal, CSc.

Práca analyzuje dopad predstáv maďarských a slovenských politikov z obdobia Rakúska-Uhorska na povahu súčasných maďarsko-slovenských vzťahov vyznačujúcich sa vzájomnými rozpormi. Tieto rozpory vyplývajú na jednej strane z jednostranného chápania dejinných udalostí spejúcich k rozpadu monarchie, na druhej strane za nimi stojí pozostatok trianonského delenia Uhorska – maďarská menšina na Slovensku.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Procesný manažment a jeho aplikácia v poisťovni (2008 | pridané 22. mája 2008)

Jakub Suchý; Školiteľ: doc. Ing. Juraj Borovský, PhD.

Procesný prístup k riadeniu organizácie priniesol úplne nový pohľad na tvorbu výstupu, ako aj na zákazníka. Horizontálne nazeranie na fungovanie organizácie a jeho aplikácia vo všetkých oblastiach podnikania znamenali vo svete obchodu malú revolúciu.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra stratégie a podnikania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Manažment

32hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vybrané problémy ekonomiky neziskových organizácií (2008 | pridané 21. mája 2008)

Rastislav Hudec; Školiteľ: doc. Ing. Helena Majdúchová, CSc.

Cieľom bakalárskej práce je identifikovať perspektívne smerovanie neziskovej organizácie Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky (SZVTA) a ohraničiť prínos zväzu pre členov. V práci sa pokúsime navrhnúť aj spôsoby implementácie potrebných krokov a naznačiť možnosti vyhodnocovania kľúčových ukazovateľov úspešnosti želaných výsledkov.

Ekonomická univerzita Bratislava » » Katedra podnikovohospodárska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Manažment

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Európska perspektíva Turecka (2007 | pridané 16. októbra 2007)

Jozef Recska; Školiteľ: Doc. PhDr. Jozef LYSÝ, CSc.

Práca prináša komplexný pohľad na perspektívu Tureckej republiky vstúpiť do Európskej únie. Prináša pohľad na históriu ich vzájomných vzťahov, aktuálnu situáciu a možnosti ďalšieho vývoja. Prostredníctvom tematických kapitol (od historických otázok, cez situáciu v spoločnosti, po islam) približuje najdôležitejšie body súvisiace s otázkou vstupu Turecka do EÚ.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra etickej a občianskej výchovy | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

40hlasov Dostupný celý text práce: PDF
<< | < | 1 | 2 | > | >>
Výsledky zoraď podľa