sme.sk
 

Manažment

Portál obsahuje 8 diplomových prác z odboru Manažment

Manažment

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Segmentácia klientov v banke (2007 | pridané 10. novembra 2008)

Chrapčiaková; Školiteľ: Ing. Zdenka Musová, PhD

V tejto Bakalárskej práci sme spracovávali, ako už sám názov napovedá, segmentáciu klientov v bankách. V prvej kapitole – teoretickej, je vymedzený pojem banky podľa Zákona o bankách, ďalej pojem klientsky orientovanej banky, definícia klienta banky, samotná definícia segmentácie klientov, všeobecné segmentačné kritériá, charakteristika jednotlivých segmentov. V druhej kapitole – praktickej, budeme porovnávať dva subsegmenty v slovenskej komerčnej banke /Slovenská sporiteľňa, a.s./ a to subsegment vysokoškoláci a zamestnaní. Aké produkty pre nich banka vytvorila, aké výhody im ponúka, vysvetliť v čom sú pre banku mladí ľudia výnimoční. V tretej kapitole – návrhovej, vytvoríme marketingový mix pre nový produkt pre subsegment vysokoškoláci.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Manažment

22hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Platobné karty ako nástroj bezhotovostného platobného styku (2008 | pridané 1. augusta 2008)

Lukáš Hornáček; Školiteľ: doc. Ing. Viera Sysáková, CSc.

Touto diplomovou prácou chcem umožniť pohľad i do budúcnosti platobných, najmä kreditných kariet, nových možností ich využívania a zároveň možným spôsobom zviditeľniť víziu budúcnosti tohto platobného nástroja. V prvej kapitole predstavujem platobné karty od ich vzniku až po súčasnosť.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra marketingu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Manažment

20hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza vybraných stratégií hedžových fondov a ich implementácia do tradičných portfólií (2008 | pridané 24. júla 2008)

Lukáš Kozár; Školiteľ: Ing. Boris Šturc, CSc.

Za približne polstoročie od kedy hedžové fondy skutočne fungujú, sa vyvinuli z odvážneho pokusného králika na čelo investičných inovácií. Niektorí ich milujú a oslavujú ako hlavných prispievateľov k flexibilite a likvidite finančných trhov a iní ich nenávidia, označujú za hrozbu trhovej stability a najradšej by ich začali regulovať. Populárne sú medzi veľkými inštitucionálnymi investormi hľadajúcimi také nástroje na diverzifikáciu svojich portfólií, ktoré by priniesli pokiaľ možno vyšší výnos a menšiu volatilitu. Podrobnejšie vysvetlenie hedžových investičných nástrojov, praktické príklady jednotlivých investičných stratégií a hlavne analýza ich potenciálnej atraktivity pre bežných investorov budú hlavnými témami tejto práce, ktorá, dúfam, prispeje k hlbšiemu pochopeniu a vytvoreniu vyváženého názoru na čoraz viac diskutovaný fenomén hedžových fondov.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Manažment

19hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Procesný manažment a jeho aplikácia v poisťovni (2008 | pridané 22. mája 2008)

Jakub Suchý; Školiteľ: doc. Ing. Juraj Borovský, PhD.

Procesný prístup k riadeniu organizácie priniesol úplne nový pohľad na tvorbu výstupu, ako aj na zákazníka. Horizontálne nazeranie na fungovanie organizácie a jeho aplikácia vo všetkých oblastiach podnikania znamenali vo svete obchodu malú revolúciu.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra stratégie a podnikania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Manažment

30hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vybrané problémy ekonomiky neziskových organizácií (2008 | pridané 21. mája 2008)

Rastislav Hudec; Školiteľ: doc. Ing. Helena Majdúchová, CSc.

Cieľom bakalárskej práce je identifikovať perspektívne smerovanie neziskovej organizácie Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky (SZVTA) a ohraničiť prínos zväzu pre členov. V práci sa pokúsime navrhnúť aj spôsoby implementácie potrebných krokov a naznačiť možnosti vyhodnocovania kľúčových ukazovateľov úspešnosti želaných výsledkov.

Ekonomická univerzita Bratislava » » Katedra podnikovohospodárska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Manažment

19hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Motivácia a vedenie dobrovoľníkov (2007 | pridané 2. októbra 2007)

Michal Knitl; Školiteľ: Mgr. Branislav Vargic, PhD.

Cieľom tejto práce je poskytnúť obraz o motivačných faktoroch a štýle vedenia dobrovoľníkov, ktoré sú kľúčovými faktormi ich existencie v spoločnosti. Zároveň poukázať na možnosti ich motivácie a vedenia, ktoré sú ľahko aplikovateľné v praxi a zvýšia efektivitu či už v domácej krajine, alebo pri dlhodobých dobrovoľníckych projektoch v zahraničí.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra manažmentu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Manažment

24hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Tvorivosť ako faktor tvorby inovácií v podniku (2007 | pridané 13. júna 2007)

Jana Kováčová; Školiteľ: Doc. Ing. Jozef Vodák, Phd.

Diplomová práca je zameraná na analýzu tvorivostného potenciálu vybraného podniku ako hlavného faktora produkcie inovácií. Výsledkom práce sú navrhnuté tvorivé postupy zvyšujúce tento potenciál a tvoriace podmienky pre zlepšenie súčasného stavu.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra manažérskych teórií KMNT | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Manažment

41hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Nové prístupy v marketingovej stratégii s prihliadnutím na internet (2006 | pridané 5. júna 2006)

Mgr. Branislav Bušovský; Školiteľ: prof. Ing. Jozef Papula, PhD.

Nové média a internet zásadným spôsobom menia návyky a zvyklosti užívateľov. Konzumenti sa stávajú náročnejší a posúvajú pôvodnú informačnú asymetriu zo strany komerčnej sféry bližšie k sebe. Kontextovú reklamu považujem, za jeden z najefektívnejších marketingových nástrojov na internete a jej forma ako i fundament stavia nie na push prístupe, ale na pull prístupe.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra stratégie a podnikania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Manažment

41hlasov Dostupný celý text práce: PDF
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa