sme.sk
 

Medzinárodné vzťahy

Portál obsahuje 15 diplomových prác z odboru Medzinárodné vzťahy

Medzinárodné vzťahy

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Medzinarodnopravna povaha Europskej unie (2011 | pridané 15. decembra 2011)

Monika Skalicka; Školiteľ: PhDr. Peter Rosputinský, PhD.

Diplomová práca sa týka problematiky povahy Európskej únie v medzinárodnom prostredí, ktoré definuje medzinárodné právo.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie KMVAD | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Reforma Organizácie spojených národov – možnosti a realita (2009 | pridané 3. februára 2010)

Mgr. Matúš Štofko; Školiteľ: doc. PhDr. Tomáš Koziak, M.A., PhD.

Predmetom tejto diplomovej práce je analýza reformného procesu prebiehajúceho na pôde OSN. V práci rozoberáme dôvody na reformu OSN, teoreticko-historické východiská vzniku a reformy OSN, charakterizujeme samotný proces, predmet, ciele a rozsah tejto reformy. V práci sa ďalej zaoberáme vplyvom financovania OSN na jej činnosť a reformu.

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Inštitút politológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

301hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Quebecký separatizmus. Historické súvislosti a perspektívy vývoja (2008 | pridané 10. januára 2009)

Mgr. Rastislav Puchala, PhD.; Školiteľ: Samostatná rigorózna práca

Témou práce je quebecký separatizmus na pozadí dejín francúzskej, resp. frankofónnej prítomnosti v Kanade. Ma¬puje vznik a vývoj quebeckého národa a jeho úsilie o vybudovanie národnej identity a štátnej emancipácie. Práca má dve hlavné časti.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie KMVAD | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

23hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Súdobé medzinárodno-politické konflikty a ich kultúrno-historický kontext: Prípadová štúdia USA-Irán. (2008 | pridané 9. júla 2008)

Igor Varga; Školiteľ: prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.

Cieľom diplomovej práce bolo na základe kultúrno-historických determinánt objasniť vývoj spoločenského zriadenia v Spojených štátoch amerických smerom k empirickej demokracii a v Iránskej islamskej republike smerom k šíitskej teokracii, prípadne zmonitorovať a prognózovať zmenu režimu v Iráne v prospech demokracie.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

22hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Sekuritizácia ako atribút globálnej vojny proti terorizmu (2008 | pridané 17. júna 2008)

Vladimír Dolinec; Školiteľ: Doc.PhDr. Lasicová Jana, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá zmenou vnímania bezpečnostných hrozieb a rizík na prelome tisícročí, najmä vnímania hrozby, ktorá po 11.septembri 2001 vystúpila do popredia. Centrom pozornosti sa stala otázka globálneho terorizmu a boj proti nemu.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Katedra bezpečnostných štúdií KSP | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Morálne dimenzie vojny proti terorizmu (2008 | pridané 9. júna 2008)

Veronika Gašková; Školiteľ: Doc. PhDr. Jana Lasicová, PhD.

Problematika skúmania terorizmu je v súčasnosti veľmi frekventovanou oblasťou z hľadiska mnohých vedných disciplín. Pomerne nepreskúmanou časťou však morálne aspekty súvisiace s terorizmom. Terorizmus je konfliktný a konflikty vždy majú dve strany – obe si privlastňujú morálne právo na riešenie vlastnej situácie, obe majú vlastný hodnotový systém, na ktorom budujú argumentačné línie.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

29hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Predstavy politikov o novom usporiadaní Rakúska-Uhorska, Trianon a ich vplyv na súčasné maďarsko-slovenské vzťahy (2008 | pridané 27. mája 2008)

Katarína Bendíková; Školiteľ: PhDr. Martin Nechvátal, CSc.

Práca analyzuje dopad predstáv maďarských a slovenských politikov z obdobia Rakúska-Uhorska na povahu súčasných maďarsko-slovenských vzťahov vyznačujúcich sa vzájomnými rozpormi. Tieto rozpory vyplývajú na jednej strane z jednostranného chápania dejinných udalostí spejúcich k rozpadu monarchie, na druhej strane za nimi stojí pozostatok trianonského delenia Uhorska – maďarská menšina na Slovensku.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

24hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Európska perspektíva Turecka (2007 | pridané 16. októbra 2007)

Jozef Recska; Školiteľ: Doc. PhDr. Jozef LYSÝ, CSc.

Práca prináša komplexný pohľad na perspektívu Tureckej republiky vstúpiť do Európskej únie. Prináša pohľad na históriu ich vzájomných vzťahov, aktuálnu situáciu a možnosti ďalšieho vývoja. Prostredníctvom tematických kapitol (od historických otázok, cez situáciu v spoločnosti, po islam) približuje najdôležitejšie body súvisiace s otázkou vstupu Turecka do EÚ.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra etickej a občianskej výchovy | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

38hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Securitization within Economic Sector Case Of Diversification Of Energy Resources (2006 | pridané 27. septembra 2007)

Andrej Nosko; Školiteľ: Prof. Paul Roe

The following thesis analyzes case of diversification of energy supplies in Czechoslovakia, in early nineties, through the analytical framework of Copenhagen School of security.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

39hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Transatlantické vzťahy po Studenej vojne - Vnímanie bezpečnosti v USA a v EÚ (2005 | pridané 27. septembra 2007)

Andrej Nosko; Školiteľ: PhDr. Šárka Waisová, Ph.D.

Predkladaná práca sa snaží zdôrazniť úlohu vnímania hrozieb pre bezpečnostnú stratégiu a implementáciu bezpečnostnej politiky. Táto analýza vychádza najmä z rozdielov medzi „tradičnou“ a „Kodanskou“ paradigmou bezpečnostnej analýzy. Prínos tejto analýzy vychádza najmä z rozšírenia analytických nástrojov pre analýzu tejto témy, čo je prínosné najmä pre lepšie pochopenie rozdielov vo vnímaní konceptu bezpečnosti nielen krížom cez Atlantik, ale aj v rámci Európskej únie.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

29hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Zahraničná politika Českej a Slovenskej Republiky voči USA v období 1993-2004 (Komparácia) (2005 | pridané 25. júna 2007)

Michal Trník; Školiteľ: PhDr. Petr Just

Porovnanie zahraničných politík ČR a SR voči USA v období od rozpadu ČSFR až do nedávnej súčasnosti je témou tejto práce, ktorá sa snaží poskytnúť prehľad hlavných determinantov českej a slovenskej zahraničnej politiky voči USA.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

34hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

The Role of Investment Promotion Agencies at Attracting Foreign Direct Investment and Their Impact on Economic Development in Central Europe (The Czech Republic and Slovakia in Comparative Perspective) (2007 | pridané 21. júna 2007)

Michal Trník; Školiteľ: Prof. Béla Greskovits

Táto práca sa zaoberá úlohou investičných agentúr v procese lákania priamych zahraničných investícií v strednej Európe. Komparácia českej (CzechInvest) a slovenskej investečnej agentúry (SARIO) ponúka zaujímavý obraz o rozdielnom stave 'investment promotion' v strednej Európe.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

29hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Politika účasti krajín V4 v mierových operáciách v kontexte mnohonárodnej vojenskej spolupráce (2007 | pridané 13. júna 2007)

Peter Ballon; Školiteľ: Doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.

Práca sa zaoberá problematikou vysielania vojakov krajín V4 do mierových operácií a smery politík, ktoré sa s ňou spájajú. Popri analýze podobných a odlišných čŕt v zahraničnej angažovanosti týchto krajín práca skúma taktiež slabšie rozvinutú regionálnu vojenskú spoluprácu v strednej Európe a analyzuje jej príčiny a možné dôsledky do budúcnosti.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

41hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Južné Tirolsko: Minulosť, prítomnosť a budúcnosť národnostných menšín (2006 | pridané 2. júna 2007)

Iva Jaburová; Školiteľ: doc. PhDr. Ján Liďák, CSc.

Predkladaná práca približuje problematiku národnostných, jazykových a kultúrnych menšín na príklade nemecky hovoriaceho obyvateľstva v dnešnej talianskej provincií Bozen-Südtirol. Práca sa zaoberá problémami definície menšín, teoretickými aspektmi ich vnímania a foriem samosprávy, ale aj otázkami reflexie menšinovej ochrany v medzinárodnom práve.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta medzinárodných vzťahov » Katedra politológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

46hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Boj proti trestu smrti v zahraničnej politike Európskej únie (2006 | pridané 25. mája 2007)

Anna Cisariková; Školiteľ: Mgr. Hubert Smekalovi, M.A.

Bakalárska práca "Boj proti trestu smrti v zahraničnej politike Európskej únie" sa zaoberá jednou z ľudsko-právnych zložiek zahraničnej politiky EÚ. Skúma vzťah medzi úspešnosťou akcií EÚ v rámci tejto politiky a ochotou štátou reagovať v súlade s týmito akciami, motivovanou možnými ziskami. Práca obsahuje tri prípadové štúdie, a síce USA, Turecko a Líbyu, na ktorých je overovaná hypotéza: Miera úspešnosti akcií EÚ v politike proti trestu smrti záleží od prospechu, ktorý zo splnenia požiadaviek EÚ môže tretia krajina získať.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

32hlasov Dostupný celý text práce: RAR
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa