sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » HUMANITNÉ VEDY

HUMANITNÉ VEDY

Portál obsahuje 118 diplomových prác z odboru HUMANITNÉ VEDY

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Etické dilemy v detskej paliatívnej starostlivosti (2009 | pridané 24. októbra 2009)

Mária Uhlíková; Školiteľ: Mgr. Ľubomír Batka, PhD.

UHLÍKOVÁ, Mária: Etické dilemy v detskej paliatívnej starostlivosti. [Diplomová práca] / Mária Uhlíková. - Univerzita Komenského v Bratislave. Evanjelická teologická fakulta; Katedra systematickej teológie. - Školiteľ: Mgr. Ľubomír Batka, PhD. Bratislava: EBF UK, 2009. 72 s.

Univerzita Komenského » Evanjelická bohoslovecká fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Evanjelická teológia

27hlasov Dostupný celý text práce: PDF

OBNOVA EXORCIZMU V KATOLÍCKEJ CIRKVI PO DRUHOM VATIKÁNSKOM KONCILE (2008 | pridané 29. septembra 2009)

Mgr. Martin Bednár; Školiteľ: ThLic. Imrich Zahuranec

V diplpmovej práci som sa venoval anjelom, hlavne padlým - zlým duchom, ich útokom na človeka, ale hlavne boju proti nim.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Teologická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Katolícka teológia

23hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Hannah Arendtová a fenomén totalitarizmu (2007 | pridané 14. septembra 2009)

Mikuláš Čikovský; Školiteľ: Doc. Mgr. Vladislav Suvák, PhD.

0. Úvod: Práca ukazuje prostredníctvom niektorých kľúčových pojmov, ako Hannah Arendtová pristupuje k totalitarizmu a ako sa s ním vyrovnáva. Neriešia sa tu všeobecné otázky totalitarizmu.

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Inštitút filozofie a etiky | HUMANITNÉ VEDY » Filozofické vedy » Etika

28hlasov Dostupný celý text práce: DOC

CESTOPISY MLADÝCH ŠTÚROVCOV PO SLOVANSKÝCH KRAJINÁCH A ICH VPLYV NA SLOVENSKÉ NÁRODNÉ HNUTIE (2009 | pridané 3. augusta 2009)

Mgr. Rastislav Molda; Školiteľ: Mgr. Peter Šoltés, PhD.

Táto diplomová práca rozoberá vplyv cestopisov na Slovenské národné hnutie. Dokumentaristický charakter cestopisov priniesol na Slovensko nové poznatky, ktoré mali výrazný vplyv na slovenskú spoločnosť, ako aj na národné hnutie. Cestopis a cestovanie štúrovcov možno chápať ako výsledok organizovaného hnutia a ako programový nástroj ideologického a národnobuditeľského zápasu a pôsobenia. Štúrovský cestopis našiel svoje najvýraznejšie vyjadrenia v dielach Jozefa Miloslava Hurbana a Bohuša Nosáka-Nezabudova, ktoré však predstavujú dva odlišné typy. Cestopisy práve týchto dvoch slovenských štúrovcov sú nosným pilierom tejto práce.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra histórie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

18hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Jánošík vo filme (2009 | pridané 22. júla 2009)

Katarína Laurenčíková; Školiteľ: Prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.

LAURENČÍKOVÁ Katarína, Jánošík vo filme [diplomová práca]. Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta; Katedra estetiky. Školiteľ: Prof. PhDr. Peter Michalovič, Csc. Stupeň odbornej kvalifikácie: magister všeobecnovzdelávacích predmetov. Bratislava, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2009. počet strán: 71 Diplomová práca je zameraná na filmy s tematikou Jánošíka.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra estetiky | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Estetika a dejiny estetiky (aj pre filozofické vedy)

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Gnój Wojciecha Kuczoka v súčasnom prekladovom a literárnom kontexte (2009 | pridané 7. júla 2009)

Juraj Streďanský; Školiteľ: Doc. PhDr. Marta Pančíková, CSc.

Jadro diplomovej práce tvoria štyri hlavné kapitoly, ktoré sa ďalej členia na podkapitoly. Témou prvej kapitoly, ktorá je rozčlenená na tri podkapitoly, je charakteristika života, tvorby a osobnosti autora originálneho diela a jeho zasadenie do literárneho kontextu. Druhá kapitola je rozčlenená na tri podkapitoly. Venujeme sa tu priamo analýze diela Hnoj, a to prístupu autora k spracovaniu príbehu, jeho deja, jazykových zvláštností. Tretia kapitola najprv mapuje prístup ku kritike krásnej literatúry na Slovensku na príkladoch konkrétnych recenzií, v druhej podkapitole sa venujeme popisu prijatia diela Hnoj odbornou verejnosťou. Štvrtá kapitola, rozčlenená na deväť podkapitol, je najrozsiahlejšou zo všetkých, keďže sa venuje prekladu ako takému. Jej úvodná časť je úvahová, sčasti podložená pohľadmi teoretikov, pojednáva o prekladateľskom pesimizme a optimizme. V ďalších podkapitolách ponúkame podrobnú analýzu všetkých aspektov prekladu literárneho diela na pozadí príkladov zo spomínanej knihy Wojciecha Kuczoka.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra slovanských filológií | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

32hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Aktuálne problémy prirodzeného plánovania rodičovstva (2009 | pridané 14. júna 2009)

Daniel Demočko; Školiteľ: doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária Vladimír Szaniszló OP, PhD.

Táto práca sa zaoberá problematikou prirodzenej regulácie počatia, pričom medzi základné problémy sú zaradené najmä: relevantné dôvody pre rozhodnutie regulovať počatie; vhodné metódy regulácie počatia; problémy so svedomím v kontexte plánovania rodičovstva; situácia nefungovania prirodzených metód; otázka používania kondómov u manželov s AIDS a iné.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Teologická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Katolícka teológia

34hlasov

REFLEXIA KULTÚRNO-POLITICKÉHO A LITERÁRNEHO ŽIVOTA V CASOPISE MLADÁ TVORBA (2007 | pridané 20. mája 2009)

Maria Jakubova; Školiteľ: Mgr. Jaroslav Srank, PhD.

Jakubová, Mária: Reflexia kultúrno-politického a literárneho života v casopise Mladá tvorba. Diplomová práca, Univerzita Komenského. Pedagogická fakulta, Katedra slovenského jazyka a literatúry. Vedúci diplomovej práce: Mgr. Jaroslav Šrank, PhD. Bratislava: Pedagogická fakulta UK, 2007. 83 s. Záverecná diplomová práca približuje kultúrny, politický a literárny život 50. a 60. rokov 20.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny slovenskej literatúry

39hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Walencja czasowników ruchu w jezyku polskim i slowackim (2009 | pridané 14. mája 2009)

Eva Masná; Školiteľ: Mgr. Anita Račáková, PhD.

Práca má teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť je venovaná teórii valencie a pohybovým slovesám. Praktická časť sa zameriava na analýzu vybraných slovies, ich porovnanie a zovšeobecnenie výsledkov. Práca má 100 strán a je napísaná v poľskom jazyku.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta humanitných vied » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovanské jazyky

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Teologická a laická argumentácia v oblasti zodpovedného rodičovstva (2008 | pridané 12. mája 2009)

Mária Schindlerová; Školiteľ: ThLic. Ján Viglaš

Porovnanie teologickej a laickej argumentácie v oblasti zodpovedného rodičovstva v kontexte učenia Katolíckej cirkvi.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Teologická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Katolícka teológia

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF

(Un)traditionally Feminine (2009 | pridané 10. mája 2009)

Miroslava Antalová; Školiteľ: Mgr. Jana Javorčíková, PhD.

Diplomová práca sa zameriava na ženskú autorku hnutia Beat Generation a charakter jej poézie. Keďže ženské autorky hnutia Beat Generation boli dlho prehliadané a podceňované v prevažne mužskom literárnom svete, je nanajvýš dôležité upriamiť pozornosť na ich mimoriadnu tvorbu. Ženské beatnické autorky sú pokladané za predchodkyne feministického hnutia.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta humanitných vied » Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Pohľady do česky písanej príležitostnej poézie na Slovensku v rokoch 1770 - 1820 (2007 | pridané 9. mája 2009)

Peter Mráz; Školiteľ: Doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

Autor interpretuje po česky napísané príležitostné básne v slovenskej literatúre rokov 1770 - 1820.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Marianna Petrasova: WHY DID THE SOVIET UNION COLLAPSE? (2003 | pridané 16. februára 2009)

Marianna Petrasova; Školiteľ: Professor Geoffrey Hosking

Discuss the external and internal factors that you consider crucial for the collapse of the Soviet Union.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

38hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Projection of Conservative Ideology in the Republican Campaign (2008 | pridané 30. októbra 2008)

Katarína Lukovičová; Školiteľ: Mgr. Juraj Horváth a Mgr. Marek Tomášik, PhD.

Diplomová práca sa snaží v kontexte amerických prezidentských volieb v roku 2008 zmapovať súčasné stratégie republikánov pri ovplyvňovaní voliča, pričom sa zameriava hlavne na lingivistickú a psychologickú dimenzáciu volebnej rétoriky. Teoretická časť práce ozrejmuje základné ideológie amerických politických strán a predstavuje volebnú kampaň ako súčasť širšieho boja týchto ideológií o ovládnutie verejného diskurzu, takzvanej kultúrnej vojny. Analytická časť pozostáva z dvoch fáz. Prvá fáza spočíva v rozbore spravodajského spracovania predvolebného boja a jej úlohou je vymedziť konkrétne stratégie a problematické miesta jednotlivých naratívov. Druhá fáza analyzuje volebné spoty kandidátov oboch strán, pričom sa snaží exemplifikovať ako jednotliví kandidáti využívajú, resp. reagujú na tieto stratégie.

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Inštitút anglistiky a amerikanistiky | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Alternatívna samizdatová literatúra (2008 | pridané 23. septembra 2008)

Miloš Zvrškovec; Školiteľ: PaedDr. Zuzana Bariaková

Práca prezentuje autorov a ich literárnu tvorbu, ktorá bola počas komunistického režimu zakázaná a dostupná len v obmedzenom množstve ako tzv. samizdatová tvorba. Kladie si otázku, či táto literatúra dosahovala vyššiu umeleckú úroveň, alebo slúžila „len“ ako morálna zbraň proti vtedajšej štátnej moci.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta humanitných vied » Katedra slovenského jazyka a literatúry (KSJL) | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

17hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Profil režiséra Davida Lyncha (2008 | pridané 6. septembra 2008)

Jana Golianová; Školiteľ: PhDr. Alexander Plencner

Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá uceleným profilom amerického nezávislého režiséra a televízneho tvorcu Davida Lyncha. Práca je zložená z troch kapitol. Prvá kapitola, Biografia Davida Lyncha, sa venuje jeho ranému životu, umeleckému vývoju a filmografii.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Fakulta masmediálnej komunikácie » Katedra masmediálnej komunikácie | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny filmu, rozhlasu a televízie

22hlasov Dostupný celý text práce: PDF

„Textové a slovotvorné špecifiká farmaceuticko-medicínskych textov (na príklade príbalových letákov liečiv)” (2006 | pridané 9. augusta 2008)

Helena Slamená; Školiteľ: Prof. PhDr. Ladislav Sisák, CSc.

Cieľom tejto diplomovej práce bolo skúmanie príbalového letáka liečiv ako špecifického druhu textu v špecifickej komunikačnej situácii, hľadanie produktívnych slovných druhov v týchto textoch a zdôvodnenie ich produktivity. Na analýzu bolo použitých niekoľko desiatok príbalových letákov humánnych liečiv.

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Inštitút germanistiky | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín

18hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Po stopách Blut-und-Boden v mytopoetologickom koncepte románu Jozefa Cígera-Hronského Svet na Trasovisku. K analytickým vektorom politicky angažovanej literatúry (2008 | pridané 9. júla 2008)

Peter F. 'Rius Jílek; Školiteľ: doc. PhDr. Ladislav Čúzy, CSc.

Práca syntetizuje poznatky z viacerých humanitných a sociálnych vied a komplexnejšie predostiera problematiku výskumu mýtu a mýtizmu v kontexte politicky angažovanej literatúry nacistického a nacizoidného charakteru.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Literárna veda

27hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Nietzscheho nadčlovek (2008 | pridané 6. júla 2008)

Rastisalv Hrušovský; Školiteľ: doc. Mgr. Gálik Slavomír, PhD.

Svoju prácu som rozdelil do piatich celkov, na úvod, kapitoly 1 až 3 a záver. V úvode objasňujem dôvody ktoré ma viedli k napísaniu tejto práce. V 1. kapitole, sa zaoberám vplyvmi ktoré pôsobili na Friedricha Nietzschea počas jeho života a ovplyvňovali jeho prácu. V 2.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra filozofie | HUMANITNÉ VEDY » Filozofické vedy » Systematická filozofia

40hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Plurizentrismus in der deutschen Sprache (2007 | pridané 1. júla 2008)

Anna Mériová; Školiteľ: Mgr. Lubos Duda

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Pluricentrizmus. Dialektizmus. Varieta. Kodifikácia. Jazykové centrum. Národ. Kontaktný jazyk. Jazykové spoločenstvo. Austriacizmus. Helvetizmus. Teutonizmus. Mediálna diglosia. Tlmočenie. Vybavenie tlmočníka.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Prekladateľstvo a tlmočníctvo

19hlasov Dostupný celý text práce: PDF
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > | >>
Výsledky zoraď podľa