sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » HUMANITNÉ VEDY

HUMANITNÉ VEDY

Portál obsahuje 118 diplomových prác z odboru HUMANITNÉ VEDY

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Mobilný telefón a internet ako fenomény doby. Pozícia mobilného telefónu a internetu v každodennom živote jednotlivca s akcentom na komunikačný aspekt. (2008 | pridané 1. júla 2008)

Kamila Beňová; Školiteľ: Doc. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.

ad 1/ Predkladaná diplomová práca sa zaoberá mobilným telefónom a internetom z teoretickej stránky. Sleduje ich v kontexte súčasnej modernej doby a vykresľuje ich ako fenomény, pričom sa zaoberá ich vznikom, vývinom a súčasným stavom, berúc do úvahy situáciu vo svete ako aj na Slovensku. Všíma si ich rolu v medziľudskej komunikácii a v zásahoch do sociálnych noriem správania sa.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra etnológie a etnomuzikológie | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o kultúre » Kultúrna antropológia a etnológia

22hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Súvetia v dokumentoch EÚ a ich slovenské ekvivalenty (2006 | pridané 19. júna 2008)

Milena Konôpková; Školiteľ: PaedDr. Mária Hardošová, PhD.

V diplomovej práci Súvetia v dokumentoch EÚ a ich slovenské ekvivalenty sme sa zaoberali gramatickou analýzou administratívno-právnych textov. Hlavným cieľom našej práce bolo porovnať súvetia a poukázať na prostriedky realizácie jednotlivých typov súvetí v anglickom a slovenskom jazyku a kvantifikovať ich. Podľa M.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Prekladateľstvo a tlmočníctvo

23hlasov

Komunistická strana Slovenska 1945-1948 (2008 | pridané 22. mája 2008)

Lucia Matúšková; Školiteľ: PhDr. Ľubomír Gašpierik, CSc.

Obdobie procesu vytvárania pôdy pre socializmus nazývame paradoxným slovným spojením- obmedzená demokracia. Nasledujúce kapitoly sú venované sledovaniu politickej činnosti Komunistickej strany Slovenska práve v tomto období, konkrétne od obdobia jej legálnej činnosti ( 1944, 1945 ) po definitívne začlenenie KSS do KSČ ako územnej organizácie.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra slovenských dejín | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Špecifiká priestoru vo filmoch Alfreda Hitchcocka (2008 | pridané 15. mája 2008)

Boris Belica; Školiteľ: Mgr. Miroslav Ballay, PhD.

Témou tejto diplomovej práce sú špecifiká priestoru vo filme, konkrétne zamerané na filmové dielo Alfreda Hitchcocka. Práca je orientovaná heuristicko - interpretačne so zameraním na znaky priestoru a predmetov v priestore, s dôrazom na denotatívne a konotatívne významy. Obsahovo je práca rozdelená do troch kapitol.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra kulturológie | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny filmu, rozhlasu a televízie

26hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Využitie internetových zdrojov v príprave študentov-rusistov (2008 | pridané 3. mája 2008)

Petra Vavrinčíková; Školiteľ: Mgr. Oľga Brandys, CSc.

Diplomová práca sa zaoberá internetom ako zdrojom učebných materiálov pre študentov-rusistov.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta humanitných vied » Katedra európskych kultúrnych štúdií (KEKŠ) | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Prekladateľstvo a tlmočníctvo

20hlasov Dostupný celý text práce: DOC

KRESŤANSKÉ MANŽELSTVO A JEHO (2004 | pridané 11. januára 2008)

maria kozakova /hlavova/; Školiteľ: ThDr. Pavol Linet, PhD.

praca sa zaobera krestanskym manzelstvom ako povolanim a jeho podstatnymi vlastnostami,ktorymi su jednota a nerozlucitelnost

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » Cirkevné dejiny (aj pre teologické vedy)

27hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Vplyv Spišských peticií na národné hnutie Slovákov v 60. rokoch 19. storocia (2005 | pridané 4. januára 2008)

Lucia Tatarková; Školiteľ: Phdr. Ivan Mrva, CSc.

Obsahom tejto diplomovej práce je politický vývoj Uhorska v 60. rokoch 19. storočia a jeho dopad na život a národný vývoj slovenského obyvateľstva na Spiši. Podrobnejšou analýzou desiatich rokov života Slovákov v rámci spoločného štátu s Maďarmi podávam obraz o zložitých pomeroch v akých sa slovenský národ nachádzal.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Filozofická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

26hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Dejiny Slovakov od Juraja Papánka a Juraja Fándlyho (2006 | pridané 2. januára 2008)

Mgr. Martina Bohačiaková; Školiteľ: Dr. h. c. Prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc

Diplomová práca sa zaoberá dielom Juraja Papánka Dejiny slovenského národa a skúma, koľko z neho bolo zachované v diele Juraja Fándlyho Stručné dejiny slovenského národa a koľko tam bolo pridaného textu z diela Juraja Sklenára Najstaršia poloha Veľkej Moravy, iných diel (napríklad Jána Baltazára Magina) a vlastného textu Juraja Fándlyho.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra histórie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

36hlasov

Dielo Zofky Kvederovej a recepcia slovinskej literatúry v českom prostredí do roku 1940 (2004 | pridané 27. decembra 2007)

Monika Bednáriková; Školiteľ: prof. PhDr. Ivan Dorovský, DrSc.

Táto práca podáva ucelený rozbor života a diela jednej z prvých slovinských spisovateliek: prozaičky dramatičky a prekladateľky Zofky Kvederovej.

Univerzita mimo Slovenska | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny konkrétnych národných literatúr

26hlasov

Postavenie človeka v stvorenstve a jeho prínos pre riešenie ekologického problému v súčasnosti (1998 | pridané 5. novembra 2007)

Michal Džugan; Školiteľ: Mgr. Alexander Cap, CSc.

Práca rozoberá problematiku ekologickej krízy z teologického pohľadu pravoslávnej duchovnosti a to nielen teórie orthodoxie ale aj praxe orthopraxie.

Prešovská univerzita » Pravoslávna bohoslovecká fakulta » Katedra praktického bohoslovia | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Pravoslávna teológia

23hlasov

Mysteriálny kult Kabeirov na Samotráke a v Tébach (2007 | pridané 23. októbra 2007)

Martin Horvát; Školiteľ: Martin Horvát

Skôr ako boli v greckom svete prijatá Olympské božstva, bolo v Grécku uctievané pôvodným obyvateľstvom prastaré mystériálne božstvo, ktorého pozostatky sa pomali vynárajú na povrch. Vyzradiť tajomstvo kultu bolo zakázané, preto ostáva kult aj v súčasnosti nespoznaný. Moja práca sa pokúša preniknuť ku tajomstvám tohto kultu.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra filozofie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » Klasická archeológia

43hlasov

Vývoj šľachty na Spiši do konca 13. storočia (2007 | pridané 19. októbra 2007)

Peter Labanc; Školiteľ: PhDr. Vladimír Rábik, PhD.

V práci sa venujeme vývojovým procesom spišskej šľachty, ktoré prebehli v 13.storočí. Ide o obdobie, v ktorom sa formujú všetky správne štruktúry Spiša; nielen svetská (župa, Spoločenstvo spišských Sasov, Stolica spišských desiatich kopijníkov), ale i cirkevná (Spišská kapitula, farská sieť). V prvej časti riešime otázku pôvodu najvýznamnejších spišských rodov, ako aj ich pôsobenie v 13.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra histórie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

53hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Teórie vývoja v biológii a teórie vývoja vedy (2007 | pridané 25. septembra 2007)

Radoslav Hluchý; Školiteľ: Doc. RNDr. Peter Sýkora, PhD

lavným cieľom tejto práce je porovnať koncepcie vývoja vedy s koncepciami vývoja života. Snažíme sa popísať najvýznamnejšie práce z obidvoch oblastí. Predstaviteľov oboch oblastí sme rozdelili podľa ich prístupu k riešeniu problému vývoja. Do prvej sme zaradili predstaviteľov, z ktorých diela vyplýva, že vývoj sa odohráva postupne. Druhá časť obsahuje autorov opisujúcich vývoj odohrávajúci sa v skokoch. Ďalším plánom práce je uviesť do vzájomnej súvislosti evolučné koncepcie vedy.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Filozofická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filozofické vedy » Logika a metodológia vedy

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vzťah silencia k realite ľudského života (2007 | pridané 23. septembra 2007)

Jozef Marhefka; Školiteľ: ThDr. Pavol Kolivoška PhD.

Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou ticha v dnešnej dobe. Je poukázaný rozdiel ako bolo chápané ticho v minulosti a ako je chápané dnes, na ticho v chápaní Cirkvi i v chápaní jednotlivých ľudí. Zároveň stručne poukazuje na problematiku reči. Popisuje tiež pojmy ako samota, ticho a čnosť mlčanlivosti. Zároveň poukazuje na ich účinky i nebezpečenstvá, ktoré ich ohrozujú.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Teologická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Katolícka teológia

48hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

A - R - T - O (2005 | pridané 10. septembra 2007)

Daniel Pull; Školiteľ: Vladimir Strnisko

A

Vysoká škola muzických umení v Bratislave » Divadelná fakulta » Katedra réžie a dramaturgie | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny divadla

49hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Michel Foucault: Tri štúdie (2005 | pridané 9. septembra 2007)

Miloš Kriššák; Školiteľ: Doc. Mgr. Vladislav Suvák, PhD.

Diplomová práca ponúka tri samostatné štúdie k foucaultovským témam. Nezaoberá sa interpretáciou Foucaultovho myslenia vcelku. Snaží sa prostredníctvom Foucaulta premyslieť tri partikulárne problémy a poskytnúť na ne vlastné odpovede a návrhy.

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Inštitút filozofie a etiky | HUMANITNÉ VEDY » Filozofické vedy » Systematická filozofia

72hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Reformácia na Spiši (2007 | pridané 5. septembra 2007)

Peter Minárik; Školiteľ: Árpád Kulcsár

Reformačné zmeny na Spiši prebiehali vo veľmi zložitej politickej aj hospodárskej dobe. Hlad, mor, vojny sužovali túto oblasť. Stredoveké skostnatelé náboženstvo nevedelo priniesť ľuďom nádej a povzbudenie. Od rímskej viery, náboženstva, ktoré sa osvedčilo ako mŕtve, sa odvrátili na Spiši masy ľudí.

Univerzita mimo Slovenska | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » Cirkevné dejiny (aj pre teologické vedy)

45hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Post/Moderné podoby feminizmu – Prekročenie hraníc (2006 | pridané 12. augusta 2007)

Zuzana Husárová; Školiteľ: doc. PhDr. Daniela Petríková, PhD.

Cieľom našej diplomovej práce je uviesť čitateľa nielen do oblasti modernej a postmodernej feministickej literatúry, ale aj predstaviť pojmy ako pohlavie, rod a androgynita. Ako uvádza druhá časť nadpisu, veľká pozornosť je zameraná na prekročenie hraníc. Pod abstraktnými pásmami, cez ktoré prechádzame, máme na mysli popri modernizme – postmodernizme aj mužskosť – ženskosť a pohlavie– rod.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Filozofická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

48hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Ranná talianska lutnová renesancia s prihliadnitím na dielo Francesca Canovu da Milana (2007 | pridané 2. augusta 2007)

Vladimír Ondrejčák; Školiteľ: Mgr. art. Ladislav Kačic, Ph. D.

Práca sa zaoberá talianskou lutnovou hudbou v 15. až 16. storočí. Postupne rozoberá vývoj lutny od vzniku a prieniku do európy. Uvádza sa tu aj vývoj notopisu, formy v akých sa skladby písali. Taktiež sa tu vyskytujú životopisy lutnových virtuózov v tomto obdobý až vyvrcholí životom a dielom jedného z najgeniálnejších lutnistov všetkých čias F.

Vysoká škola muzických umení v Bratislave » Hudobná a tanečná fakulta » Katedra strunových a dychových nástrojov | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny hudby

34hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Anglické gerundium a jeho slovenské ekvivalenty (2006 | pridané 30. júla 2007)

Rastislav Duriš; Školiteľ: Prof. PhDr. Richard Repka, CSc.

Cieľom tejto diplomovej práce je vysvetliť, interpretovať a ilustrovať komplexnú problematiku anglického gerundia a jeho slovenských ekvivalentov. Práca pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra anglického jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

39hlasov Dostupný celý text práce: DOC
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > | >>
Výsledky zoraď podľa