sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » HUMANITNÉ VEDY

HUMANITNÉ VEDY

Portál obsahuje 118 diplomových prác z odboru HUMANITNÉ VEDY

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Pohyb kamery ako výrazový prostriedok (2007 | pridané 11. júla 2007)

Mário Ondriš; Školiteľ: Mgr.art.Dodo Šimončič

ONDRIŠ, Mário: Pohyb kamery ako výrazový prostriedok (Diplomová práca) / Mário Ondriš. – Vysoká škola múzických umení v Bratislave. Filmová a televízna fakulta: Ateliér kameramanskej tvorby. Vedúci práce: Dodo Šimončič Bratislava: FTF VŠMU, 2007. 41s. Práca sa zaoberá pohybom kamery a jeho výrazovými možnosťami prevažne v hranom filme. Rozdelil som ju na dve časti.

Vysoká škola muzických umení v Bratislave » Filmová a televízna fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny filmu, rozhlasu a televízie

42hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Relativizácia v etike: situačná etika (2006 | pridané 6. júla 2007)

Martin Poliačik; Školiteľ: Mgr. Oliver Brezinský, PhD.

Skúšal som nájsť niečo čo prekračuje hranice rozdielov medzi ľuďmi a dáva jasné svetlo do rozhodovania ľudí bez ohľadu na náboženské presvedčenie, krajinu pôvodu, pohlavie či rasu. Chcel som tieto rozdiely relativizovať a upriamiť sa na situáciu, v ktorej sa má človek rozhodnúť. Preto relativizácia v etike: situačná etika. Práca má štyri časti.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra filozofie | HUMANITNÉ VEDY » Filozofické vedy » Etika

75hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Ideálne ako tragické (F.M. Dostojevskij - Idiot) (2006 | pridané 4. júla 2007)

Mgr. Lucia Blíziková; Školiteľ: Prof. PhDr. Andrej Červeňák, DrSc.

Objektom tejto práce je knieža Lev Nikolajevič Myškin, hlavná postava románu Fjodora Michajloviča Dostojevského Idiot (1868). V posledných rokoch sa o tento román značne zvýšil záujem čitateľov. Nadčasový a večne aktuálny je predovšetkým jeho hlavný hrdina – Lev Nikolajevič Myškin.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

48hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Nábytok do slovenskej reštaurácie (2007 | pridané 12. júna 2007)

Juraj Tomčík; Školiteľ: Mgr. art. Marián Ihring

Slovenská reštaurácia ako miesto prezentácie slovenskej kuchyne je v tejto práci predstavovaná cez riešený nábytok a to stoličku a stôl. V prvej časti tejto práce je opísaný stav súčasných slovenských „moderných“ salašov, ktoré sa momentálne na našom trhu nachádzajú a prezentujú našu kuchyňu.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Dizajn (aj pre technické vedy)

65hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Jazyk reklamy - jazykové prostriedky a analýza reklamných sloganov (2006 | pridané 9. júna 2007)

Jana Lapšanská; Školiteľ: PhDr. Radoslav Pavlík

Práca poskytuje analýzu jazyka reklamy z lingvistického hľadiska a špecifikuje jazykové prostriedky použité v reklamných textoch. Práca prináša poznatky o použití jazykových prostriedkov v reklame v tlači. Analytickou metódou autor zistil mieru použitia jednotlivých jazykových prostriedkov v reklamných sloganoch, aj vo vzťahu k produktovému zameraniu.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra anglického jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

56hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Symfonická tvorba Jána Cikkera s akcentom na Spomienky op. 25 (2007 | pridané 8. júna 2007)

Gabriel Rovňák ml.; Školiteľ: doc. Emil Skoták

Táto práca pojednáva o jednom z najvýznamnejších slovenských hudobných skladateľov 20. storočia – Jánovi Cikkerovi (1911 – 1989). Popisuje nielen jeho biografiu, ale zameriava sa najmä na kompletnú tvorbu, dedikovanú symfonickému orchestru. Ku každému dielu uvádzam stručný rozbor a obsadenie orchestra s približnou minutážou.

Univerzita mimo Slovenska | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny hudby

44hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Komunikácia a sociálne zručnosti ako prostriedok zlepšovania vzťahov medzi žiakmi (2006 | pridané 6. júna 2007)

Iveta Búciová; Školiteľ: Doc. RSDr. Ján Brindza, CSc

Diplomová práca sa zaoberá teóriou a výskumom komunikácie detí – žiakov staršieho školského veku, navštevujúcich základné školy v meste a na dedine. Pokúša sa zistiť vzťah detí ku komunikačným prostriedkom a ich spôsob vyjadrovania pomocou nepriamej komunikácie, používanie mobilov a internetu v nepriamej komunikácii a vplyv nepriamej komunikácie na vzťahy medzi žiakmi.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Pedagogická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filozofické vedy » Etika

51hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Funkcia farby vo filme (2007 | pridané 3. júna 2007)

Jana Rusňáková; Školiteľ: PhDr. Alexander Plencner

Hlavnou témou diplomovej práce je fungovanie a pôsobenie farby v rámci audiovizuálneho diela a podmienky jej využívania. Práca je rozdelená na šesť kapitol, obsahuje pojmový aparát a obrazovú prílohu, ktorá výrazne uľahčuje orientáciu v danej problematike a názorne dokresľuje uvedené fakty. Prvá kapitola je zameraná na historický vývoj kinematografie a prvé pokusy s používaním farieb.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Fakulta masmediálnej komunikácie » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny filmu, rozhlasu a televízie

57hlasov Dostupný celý text práce: DOC

World music na Slovensku (2007 | pridané 31. mája 2007)

Katarína Hoštáková; Školiteľ: PaedDr. Martina Krušinská, PhD.

Diplomová práca je zameraná na world music na Slovensku. Jej cieľom je zmapovanie slovenskej hudobnej scény v oblasti hudobného štýlu world music. Ponúka pohľad na jednotlivé skupiny a hudobníkov venujúcim sa tomuto štýlu. Jej snahou je zároveň poukázať na médiá, ktoré sa venujú alebo venovali world music. Vyzdvihujem niektoré časopisy, televízne a rozhlasové relácie.

Žilinská univerzita » Fakulta prírodných vied » Katedra hudby KHU | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny hudby

37hlasov

INSPIRACE (2007 | pridané 30. mája 2007)

Martina Sľúková; Školiteľ: prof.PhDr. Vladimír Mikeš

Osobný pohľad na vlastnú tvorbu a tvorbu okolo mňa. Inšpiračné zdroje.

Univerzita mimo Slovenska | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny divadla

37hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Vývoj a perspektívy komoditnej a teritoriálnej štruktúry zahraničného obchodu SR (2007 | pridané 25. mája 2007)

Branislav Hronský; Školiteľ: Doc. Ing. František Melišek, CSc.

Práca sa zaoberá analýzou vývoja štruktúry zahraničného obchodu SR v rokoch 1993 - 2005, perspektívami jej vývoja a krátkodobým modelom ZO.

Ekonomická univerzita Bratislava » Národnohospodárska fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY

63hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Lexicografía española en la Red como una herramienta para traductores (2007 | pridané 25. mája 2007)

Michal Králik; Školiteľ: Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.

La tesina se ocupa de las obras lexicográficas accesibles en Internet. El objetivo del trabajo es hacer un breve resumen de las herramientas, que Internet ofrece a los traductores, intérpretes y a todas las personas, que trabajan con las lenguas.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra romanistiky | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Prekladateľstvo a tlmočníctvo

37hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Možnosti znižovania neurotizujúcej záťaže homiletickými prostriedkami (2007 | pridané 24. mája 2007)

Igor Čonka; Školiteľ: Mgr. Albín Masarik, PhD.

Hlavnou témou diplomovej práce je vplyv homiletických prostriedkov, v tomto prípade kázní na neurózu a na neurotizujúcu záťaž, ako vyvolávajúci zdroj neurotických ťažkostí. Práca je rozdelená na 7 kapitol. V práci je podaný stručný prehľad príčin a foriem neuróz, pričom tieto sú dané do súvislosti s poznatkami teologických vied.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Pedagogická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy

53hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Starozákonná múdrosť a jej prínos do biblickej teológie (2002 | pridané 24. mája 2007)

Miroslav Lettrich; Školiteľ: Doc. ThDr. ThBibl. Lic. Anton Tyrol, PhD.

Práca sa zaoberá otázkou, čo nové do biblickej tradície prinášajú knihy, ktorých prednostným záujmom nie sú posvätné dejiny a ktoré neprinášajú nové zákony pre izraelskú spoločnosť, ktoré väčšinou vznikli pozorným pozorovaním života a predmetom ich úvah sú problémy, ktoré odjakživa trápia ľudskú myseľ (ako napríklad zmysel ľudského života, utrpenie...). Centrálnym pojmom múdroslovných kníh je, pochopiteľne, slovo „múdrosť“. Preto sa tento termín v práci teší významnému postaveniu. Aká je teda izraelská múdrosť? Čo je jej obsahom? Aký má vzťah k Bohu Izraela? Na predložené otázky sa pozeráme z pohľadu biblickej teológie, vedy, ktorá odborne skúma a systematicky vysvetľuje teologický obsah Svätého písma. Cieľom práce je zistenie prínosu múdroslovných kníh do pokladu biblickej tradície.

Univerzita Komenského » Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Katolícka teológia

48hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Bojová technika v karpatsko-duklianskej (2004 | pridané 24. mája 2007)

Juraj Krajčí; Školiteľ: Mgr. Jaroslav Nemeš

KRAJCÍ, Juraj: Bojová technika v Karpatsko-duklianskej operácii. (Diplomová práca) / Juraj Krajcí. – Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta: Katedra histórie. – Školitel: Jaroslav Nemeš. Ružomberok: FF KU, 2004.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra histórie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

49hlasov

Postavenie písaného slova v diele Milana Kunderu (2007 | pridané 17. mája 2007)

Tomáš Mihalčiak; Školiteľ: Mgr. Milan Štulrajter, PhD.

V diplomovej práci Postavenie písaného slova v diele Milana Kunderu sme sa zamerali na vybrané princípy tvorby Milana Kunderu, opísané v jeho kolekcii esejí, vydanej pod názvom L’Art du roman. Hlavným cieľom nášho bádania bola snaha potvrdiť spätosť vyššie spomenutého teoretického diela s jedným z jeho diel beletristických, konkrétne s románom Nesmrtelnost, najmä čo sa týka princípov kompozície.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta humanitných vied » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

42hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Jesseniove medicínske spisy (2003 | pridané 28. decembra 2006)

Milena Ostrolucká; Školiteľ: Doc. PhDr. František Šimon, CSc.

Cieľom diplomovej práce bol preklad dvoch latinských medicínskych spisov Jána Jessenia: "De sanguine, vena secta dimisso, iudicium" z roku 1608 a "Adversus pestem consilium" z roku 1614.

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Klasické jazyky

40hlasov

Mozaika so vzorom melanchólie alebo o tom čo môže napomáhať filosofovať, ale nie je filosofiou (2005 | pridané 7. novembra 2006)

Mgr. Peter Takáč; Školiteľ: Doc. Mgr. Vladislav Suvák, PhD.

Diplomová práca obsahuje dve časti, v ktorých sa snaží priebežne zmapovať územie výskytu melanchólie v antickom Grécku a jednu časť ktorá načrtáva iné aspekty súvisiace s melanchóliou a priestor vzťahu filosofie a lekárstva. V prvej časti (Súvislostiť) práca prechádza cez oblasti zdanlivo nesúvisiacich s melanchóliou.

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filozofické vedy » Dejiny filozofie

49hlasov

Atmosféry a ruchy v audio vizuálnej tvorbe (2003 | pridané 21. júna 2005)

Peter Mazáček; Školiteľ: prof. Juraj Lexman

V tejto záverečnej diplomovej práci sa chcem zaoberať problematikou atmosférovej a ruchovej roviny pri výrobe audio-vizuálnych diel, výrobou ruchov, nahrávania atmosfér, ich postavenie oproti ostatným zvukovým rovinám a ich postavenie voči obrazu a samozrejme ich samotným využitím v jednotlivých žánroch.

Vysoká škola muzických umení v Bratislave » Hudobná a tanečná fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny hudby

48hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Mary Wollstonecraft – ženská otázka očami anglickej intelektuálky (2001 | pridané 31. mája 2005)

Lenka Hajasová; Školiteľ: PhDr. Jarmila Boboková, CSc.

V dejinách sa stretávame s mnohými osobnosťami, ktoré sa priamo alebo nepriamo zaslúžili o nejakú udalosť, zasiahli do politického i spoločenského diania, alebo pomáhali utvárať naše myslenie. Niektoré mená sú všeobecne známe, s inými sa nestretávame veľmi často. Sú aj také, o ktorých sme takmer ani nepočuli a pritom ich význam nie je zanedbateľný. Koniec 18. a 19.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra všeobecných dejín | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

40hlasov Dostupný celý text práce: WEB
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > | >>
Výsledky zoraď podľa