sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » HUMANITNÉ VEDY

HUMANITNÉ VEDY

Portál obsahuje 118 diplomových prác z odboru HUMANITNÉ VEDY

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

K problematike vytvárania vizuálneho obrazu (2001 | pridané 1. mája 2005)

Marek Hrebeňár; Školiteľ: doc. PhDr. Oľga Balegová CSc.

V diplomovej práci som sa pokúsil opísať problematiku vizuálneho obrazu a vizuality v procese vytvárania, recepcie a komunikácie. Existencia diferencie medzi optickým a fenomenálnym poľom problematizuje koncept videnia ako jednoduchého registrovania skutočnosti.

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o kultúre » Teória a dejiny kultúry

41hlasov

Atmosféra v hudbe (2004 | pridané 29. apríla 2005)

Stanislav Eliáš; Školiteľ: akad. mal. Ján Kudlička

Práca sa zaoberá súčinnosťou medzi výtvarným umením a hudbou, koreláciou, možnosťou vplyvu či jednoty. Pozerá sa na problém v historickom kontexte a hľadá možnosti ďalšieho progresu. Všíma si pohľady určitých autorov a ich diela či teórie. Dotýka sa tiež niektorých hraničných problémov. Problém vzájomných súvislostí rôznych druhov umenia sa rieši od nepamäti.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra výtvarného umenia | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny výtvarných umení

42hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Obraz ako výsledok sebapoznávania (2004 | pridané 29. apríla 2005)

Monika Štálniková; Školiteľ: Mgr. art. Elena Šišková

Táto práca je mojou osobnou výpoveďou, kde hľadám seba samú. Otázky o podstate a zmysle života vlastného jestvovania a potreba vyznať sa v sebe, poznať svoje vlastnosti a možnosti v štádiu hľadania vlastnej identity sa pokúšam pomocou sebaanalýzy. Pomôckou mi je psychoanalýza a zdrojom vlastná kríza, ktorá ma podnietila k vytvoreniu tejto práce.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra výtvarného umenia | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny výtvarných umení

48hlasov

Krajina v maliarstve (2004 | pridané 29. apríla 2005)

Martin Môcik; Školiteľ: doc. akad. mal. Ján Kudlička

Vo výtvarnom umení sa možno na krajinu pozerať z viacerých hľadísk. Podľa toho sa k nej dá zvoliť aj rôzny prístup. Jednotlivé kapitoly v tejto štúdii do istej miery tvoria historický náčrt chápania krajiny v minulosti a jej zobrazovania. Vybrané maliarske osobnosti v kapitolách sú významne medzníky v slovenskom, európskom a svetovom umení.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra výtvarného umenia | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny výtvarných umení

35hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Sv. Katarína (2004 | pridané 29. apríla 2005)

Lýdia Kocúreková; Školiteľ: ? ?

Človek sa odpradávna obklopoval drevom nielen preto, že človeku poskytuje pocit tepla, pohody, útulnosti, bezpečia, ale aj preto, lebo dotvára jeho životné prostredie. Dotvára krásno. Učí človeka vnímať, cítiť krásu, ale aj zároveň vytvárať krásu - krásu z dreva. V mojej diplomovej práci na tému „sv. Katarína“ venujem pozornosť hlavne materiálu a jeho stvárneniu.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra výtvarného umenia | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny výtvarných umení

45hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Mitana proti prúdu svojej „psej" doby (2001 | pridané 19. apríla 2005)

Daniela Daubnerová; Školiteľ: prof.Viliam Marčok

Dušan Mitana ma zaujal svoju víziou spolocnosti a cloveka v nej. Odkrýva spolocnost, ktorá neznáša slabost a vyžaduje zdanie dokonalosti na úkor sebarealizácie. Aj za cenu schizoidného úsmevu musí clovek predstierat zdanie dokonalosti. A táto hra paradoxne berie to, co zdanlivo ponúka.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Semiotická štruktúra biblických textov (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Stanislav Jandura; Školiteľ: prof. PhDr. Ján Sabolo, DrSc.

Diplomová práca sa zameriava na interpretáciu semiotickej štruktúry biblických textov, a to na pozadí dvoch základných typov znakov: ikonicko-symbolických a arbitrárnych (motivovaných a nemotivovaných, simultánnych a sukcesívnych).

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

42hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Vývoj štylistickej koncepcie Jozefa Mistríka (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Pavol Šoltýs; Školiteľ: prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc.

Táto práca pojednáva o kľúčových pojmoch a základných problémoch štylistickej koncepcie Jozefa Mistríka. Uvedené otázky sleduje na faktografickom pozadí základných štylistických diel tohto autora, ako aj na pozadí jeho čiastkových príspevkov do štylistiky. Cieľom práce je priblížiť pohľad na túto štylistickú koncepciu, poukázať na jej rozmanité dimenzie a hlavné tendencie.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

40hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Dobrý človek vo vyučovaní slovenského jazyka (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Petra Sliviaková; Školiteľ: doc. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.

Práca sa zameriava na problematiku dobrého človeka, učiteľa i žiaka vo vyučovaní slovenského jazyka. V prvej kapitole autorka vychádza z chápania podstaty človeka ako osoby, ktorá má nielen telo, ale aj dušu. Na tomto základe sa usiluje o komplexný pohľad na osobnosť dobrého učiteľa i žiaka vo vyučovaní slovenského jazyka.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

41hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Odraz nárečovej lexiky v chotárnych názvoch rodnej obce a blízkeho okolia (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Pavol Kall; Školiteľ: doc. PhDr. Štefan Lipták, CSc.

Témou našej diplomovej práce je výskum odrazu nárečovej lexiky v chotárnych názvoch. Skúmali sme tieto názvy v nasledujúcich obciach okresu Sabinov: Brezovička, Brezovica, Vysoká, Torysa, Nižný Slavkov, Krásna Lúka. Zistili sme prítomnosť nárečových prvkov v spomínaných názvoch. Pri výskume bola použitá metóda porovnávania.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

40hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Podoby slovenskej populárnej piesne a vybraní autori jej textov (Kamil Peteraj, Boris Filan, Jozef Urban) (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Monika Maroszová; Školiteľ: doc. PhDr. Imrich Vašek, CSc.

V diplomovej práci sa predkladá problematika textove j zložky slovenskej populárnej piesne . Naznačujú sa požiadavky na jej kvalitu, jej miesto v literárnom systéme a porovnáva sa s poéziou. Interpretačnej analýze sú podrobené texty vybraných slovenských textárov.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

49hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Stredoveké latinské a staroslovienske legendy (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Martina Hrabovská; Školiteľ: Mgr. Katarína Vilčeková

Táto diplomová práca sa zaoberá tematikou stredovekých legiend. Venuje sa historickému kontextu doby a teórii hagiografickej legendy. Podrobne sa zaoberá spoločenskou a náboženskou funkciou legiend a ich historickou hodnotou.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

40hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Z jazyka a štýlu vybraných typov žurnalistických textov (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Lucia Ziburová; Školiteľ: Prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc.

Autorka sa v tejto práci zaoberá jazykovými a štylistickými špecifikami vybraných typov žurnalistických textov. Zameriava sa hlavne na konkrétne texty periodickej tlače, a to na denník SME a denník Nový čas. Texty skúma z hľadiska gramatickej štruktúry, zaoberá sa formálnymi atribútmi uvedených žánrov, funkciou fotografie v konkrétnom texte a zároveň ich porovnávala z hľadiska expanzie témy.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Motív návratu v slovenskej medzivojnovej próze (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Lenka Soviarová; Školiteľ: doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc.

Hlavnou úlohou diplomovej práce je interpretácia vybraných diel autorov medzivojnového obdobia s dôrazom na etické, estetické a sémantické stvárnenie motívu návratu. Úvodné teoretické časti obsahujú prehľad periodizácie medzivojnového obdobia a základné literárnoteoretické východiská interpretácie umeleckého textu. Tretia kapitola sa venuje samotnej analýze a interpretácii motívu návratu.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

42hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Somatické frazémy v publicistike (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Lenka Česáková; Školiteľ: PhDr. Dana Baláková

Témou diplomovej práce je uplatnenie frazém so somatickým komponentom v textoch publicistického štýlu. Práca obsahuje teoretické časti, v ktorých je zosumarizovaný pohľad na vybrané otázky všeobecnej frazeológie. Sústreďuje sa na základné teoretické východiská pre posudzovanie rôznych podôb frazém a ich príslušnosti k jednotlivým konštrukčným typom.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

45hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Modlitba ako najvýraznejší prejav kresťanského myslenia v poézii Andreja Sládkoviča (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Lucia Celecová; Školiteľ: Prof. Phdr. Eduard Gombala, CSc.

Autorka chcela svojou diplomovou prácou poukázať na modlitbu ako najvýraznejší prejav kresťanského myslenia v poézii Andreja Sládkoviča. V prvej kapitole sa venuje problematike modlitby z teologického, historického, literárneho a pragmatického hľadiska.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

38hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Slovesné ľudové umenie a Anna Hulejová (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Jarmila Ondrejková; Školiteľ: Doc. PhDr. Imrich Vašek, CSc.

Autorka sa v tejto práci zaoberá skúmaním vzťahu ľudového slovesného a hudobného prejavu v osobnosti Anny Hulejovej. Keďže umelkyňa má svoje korene v dedine horného Liptova, bohatej na tradície a ľudové umenie, autorka nemohla obísť históriu i súčasnos? Liptovských Sliačov. V prvej časti práce sa sústreďuje na ľudové slovesné umenie a Liptovské Sliače – ich históriu, zvyky, nárečie a osobnosti.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

33hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Farebný princíp v ornamentálnej próze (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Andrea Varchulová; Školiteľ: Doc.PhDr. Oľga Sabolová, CSc.

Témou diplomovej práce je farebný princíp v ornamentálnej próze slovenskej literatúry medzivojnového obdobia. Práca je rozdelená do dvoch kapitol. V kapitole 1 podávame charakteristiku a typológiu lyrizovanej prózy. Zameriavame sa aj na podrobnú analýzu ornamentálnej prózy. Táto kapitola obsahuje aj charakteristiku farebného princípu ako súčasti kompozičnej výstavby literárneho diela.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

33hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Farebný princíp v próze naturizmu (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Andrea Slimáková; Školiteľ: doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc.

Autorka sa v práci zaoberá interpretáciou farebného princípu v próze naturizmu. V teoretickej časti sústreďuje názory literárnych vedcov, týkajúce sa sémantiky pojmu lyrizovaná próza. Podáva náčrt elementárnych znakov prózy naturizmu a osobitnú pozornosť venuje kompozícii umeleckého diela, v rámci ktorého hovorí o farebnom princípe.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

41hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Telovýchovná a kultúrna činnosť telovýchovných spolkov a športových klubov v rokoch 1918 – 1938 na Severnom Spiši (2004 | pridané 18. apríla 2005)

Karol Žembovič; Školiteľ: ? ?

20. storočie je poznamenané rýchlym rozvojom spoločnosti. Ten je zapríčinený najmä rýchlym rozvojom vedy a techniky. Veľké množstvo vynálezov zvyšuje životnú úroveň obyvateľstva, a tak čoraz väčšie množstvo ľudí sa nemusí orientovať len na zabezpečenie živobytia pre seba, či pre svoju rodinu, ale čoraz viac sa môže venovať aktivitám, ktorým sa doteraz venovať nemohlo.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra histórie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy

38hlasov Dostupný celý text práce: WEB
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > | >>
Výsledky zoraď podľa