sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » HUMANITNÉ VEDY

HUMANITNÉ VEDY

Portál obsahuje 118 diplomových prác z odboru HUMANITNÉ VEDY

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Rehoľa Notre Dame (2004 | pridané 18. apríla 2005)

Katarína Gašparovičová; Školiteľ: ThDr. Štefan Kuruc, PhD.

Školská rehoľa Kanonistiek sv. Augustína rehole Notre Dame za 400 rokov svojej existencie vychovala veľa dievčat a chlapcov. Na území Slovenska pôsobí vyše 250 rokov a napriek tomu je málo známa. V roku 1940 prišli sestry aj do Novák, kde adaptovali na kláštor bývalý Rakovského kaštieľ a o rok otvorili prvú triedu Rímsko-katolíckej dievčenskej meštianskej školy.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra histórie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy

35hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Žofia Bosniaková včera a dnes (2004 | pridané 18. apríla 2005)

Katarína Záhumenská; Školiteľ: ThDr. Štefan Kuruc

Práca prezentuje životopis Žofie Bosniakovej, ženy, ktorej život bol naplnený cnosťami, a ktorej telo aj po tristošesťdesiatych rokoch nepodľahlo rozkladu. Približuje jej život a činnosť v spojení s jednotlivými osobami, ktoré zasiahli do jej života a miestami, kde žila a pôsobila. Ďalej popisuje udalosti po jej smrti a osud osôb úzko spätých s jej osobnosťou.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra histórie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy

46hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Miestne odbory Matice Slovesnkej na Liptovev medzivojnovom období (2004 | pridané 18. apríla 2005)

Martin Ivák; Školiteľ: Mgr. Peter Zmátlo, PhD.

Témou mojej práce sú miestne odbory Matice slovenskej na Liptove v medzivojnovom období. Vo svojej práci sa venujem činnosti, ktorú miestne odbory vykonávali, a tiež aký bol ich význam pre Liptov. V prvej kapitole uvádzam pôsobenie Matice slovenskej v dejinách. Druhá kapitola mojej práce pojednáva o vzťahoch medzi Maticou slovenskou a jej odbormi.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra histórie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy

44hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Prenasledovanie Cirkvi v rokoch 1945 – 1950 (2004 | pridané 18. apríla 2005)

Mária Hodásová; Školiteľ: ThDr. Štefan Kuruc, PhD.

Cieľom mojej práce bolo poukázať na ťažkú cestu mnohých ľudí - kresťanov, kňazov, biskupov, čo prežili v Nitrianskej diecéze v rokoch 1945-1950 počas prenasledovania Cirkvi. Moja diplomová práca sa skladá z úvodu, piatich kapitol, záveru a príloh.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra histórie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy

43hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Dejiny Farnosti Sedliacka Dubová (2004 | pridané 18. apríla 2005)

Ľudovít Holub; Školiteľ: ThDr. A. Štefan Kuruc O.Praem., PhD.

Hlavnou témou našej práce sú dejiny farnosti Sedliacka Dubová. Práca je rozdelená na päť kapitol. Obsahuje dve tabuľky a osem obrázkov. V prvej kapitole charakterizujeme prostredie v ktorom sa farnos? Sedliacka Dubová nachádza, jej polohu, rieky a horstvá. Druhá kapitola pojednáva o počiatkoch osídlenia a o živote prvých ľudí v tejto oblasti.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra histórie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy

41hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Osobná a literárna genéza Paľa Ušáka Olivu (2002 | pridané 18. apríla 2005)

Martina Boleková; Školiteľ: doc. PhDr. Oľga Sabolová CSc.

Autorka sa v tejto práci zaoberá životom a dielom katolíckeho kňaza a spirituálneho básnika Pavla Ušáka Olivu (1914-1941). V prvej časti práce sa sústreďuje na biografické fakty a autorovu literárnu genézu - jeho publikovanie v časopisoch, zaradenie do medzivojnovej literatúry dvadsiateho storočia, literárne kontakty, vzory a názory.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

36hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Estetické východiská detskej literatúry v 90-tych rokoch (2002 | pridané 18. apríla 2005)

Martin Chmúra; Školiteľ: Mgr. Anton Lauček

Cieľom predkladanej práce je zachytiť základné vývinové tendencie detskej literatúry deväťdesiatych rokov. Kvôli prehľadnejšiemu usporiadaniu veľkého množstva materiálu našu interpretáciu rozčleníme podľa najfrekventovanejších žánrov. Osobitnú pozornosť teda budeme venovať autorskej rozprávke, adaptácii folklórnych predlôh, literatúre pre mládež a poézii.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

37hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Slovenské pohľady, ich miesto a význam v období slovenského literárneho realizmu (2002 | pridané 18. apríla 2005)

Marta Lazíková; Školiteľ: PhDr. Ida Púchyová, CSc.

Táto diplomová práca predstavuje Slovenské pohľady ako „generačný“ časopis obdobia formovania sa a existencie prvej a druhej vlny slovenského literárneho realizmu. V prvej časti práce sa zaoberáme spoločenskou a kultúrnou situáciou v Uhorsku v čase obnovy tohto periodika. Nevynechávame ani pohľad literárnej vedy (S. Šmatlák, A. Mráz, R. Chmel) na miesto a význam Pohľadov v slovenskej literatúre.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

34hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Fenomén detstva, modlitby a rozprávky v tvorbe Milana Rúfusa (2002 | pridané 18. apríla 2005)

Gabriela Vrbinárová; Školiteľ: doc. PhDr. Imrich Vašek, CSc.,

Autorka sa vo svojej diplomovej práci zaoberá problematikou fenoménu detstva, modlitby a rozprávky vo vybraných zbierkach Milana Rúfusa. Prostredníctvom interpretačno–analytickej metódy a metódy komparácie poukazuje na význam a nadčasové posolstvo básnikovej tvorby.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

38hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Duchovná tvorba na Slovensku dnes (Jozef Cíger Hronský: Pohár z brúseného skla) (2002 | pridané 18. apríla 2005)

Erika Turcovská; Školiteľ: doc. PhDr. Imrich Vašek, CSc.

Táto diplomová práca je pokusom o interpretáciu zbierky noviel Pohár z brúseného skla od spisovateľa Jozefa Cígera Hronského s dôrazom na duchovné motívy v diele. V prvej časti práce sa autorka zaoberá spisovateľovou osobou po stránke súkromnej aj profesionálnej. V ďalších častiach nasleduje analýza jednotlivých noviel. Interpretácie sa líšia rozsahom i uhlom pohľadu na dané novely.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

24hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Nárečie mojej rodnej obce (Sečovce v strednom Zemplíne - pokus o monografiu) (2002 | pridané 18. apríla 2005)

Dominika Bašárová; Školiteľ: PhDr. Štefan Lipták, CSc.

V tejto diplomovej práci podávame stručnú charakteristiku nárečia mesta Sečovce, ktoré je súčasťou zemplínskych nárečí. Sečovce sa nachádzajú na východe Slovenska, v okrese Trebišov. Cieľom je zachytiť najstaršiu podobu nárečia, aktívne používaného obyvateľmi Sečoviec, a porovnať ju so spisovným jazykom.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

41hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Čarodejníctvo a bosoráctvo na Slovensku (2004 | pridané 18. apríla 2005)

Radovan Bitala; Školiteľ: ? ?

Dnešné predstavy o čarodejníctve sú mnohokrát nesprávne ovplyvňované názormi na jeho vznik v dobe stredoveku. Dejiny čarodejníctva nám dokazujú, že ide o jav časovo omnoho starší. I súčasná doba dokazuje, že človek sa za celé tisícročia nám známej duchovnej kultúry príliš nezmenil. Je to oblasť, ktorá je prítomná v každodennom živote.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra histórie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy

53hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Symboly katedry výtvarného umenia (2004 | pridané 14. apríla 2005)

Martin Moravčík; Školiteľ: Mgr.art. Rastislav Biarinec

Hlavnou témou diplomovej práce sú symbolické predmety katedry výtvarného umenia. Práca je rozdelená na tri kapitoly. V prvej kapitole sa autor zaoberá fenoménom symbolu, jeho vzniku a poslania. Táto časť obsahuje aj stručný prehľad symboliky v rôznych kultúrach v minulosti. Uvádza aj ich obradnú a kultovú symboliku. Podrobnejšie sa venuje slovanským obradom.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra výtvarného umenia | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny výtvarných umení

43hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Čas (alegória času) (2004 | pridané 14. apríla 2005)

Anton Kubalík; Školiteľ: doc. akad. mal. Pavol Rusko

Možno si ani neuvedomujeme, ako často v bežnom živote používame slovíčko čas.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra výtvarného umenia | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny výtvarných umení

37hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Alternatívne vyučovanie vo výtvarnej výchove (2004 | pridané 14. apríla 2005)

Andrea Tuhárska; Školiteľ: akad. mal. Marta Bošelová

Sen je ilúzia, predstavovaná túžba, spomienka minulých zážitkov. Sen má niekoľko podôb. Nie je to každodenný jav. Je nevyspytateľný a častokrát sa z prežitých situácií vyskladá mozaika tých najneuveriteľnejších príbehov. Niekedy sa stáva, že sa človek ocitne na hranici medzi snom a skutočnosťou, a vtedy akoby „sníval s otvorenými očami“.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra výtvarného umenia | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny výtvarných umení

41hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Competitive Intelligence (konkurenčné spravodajstvo) (2004 | pridané 18. januára 2005)

Karol Böhm-Klein; Školiteľ: Soňa Makulová

Práca predstavuje ucelený pohľad na problematiku konkurenčného spravodajstva ako činnosti zberu, analýzy a vyhodnocovania informácií o konkurencii pre získanie konkurenčnej výhody. Definuje význam...

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra knižničnej a informačnej vedy | HUMANITNÉ VEDY » Filozofické vedy

51hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Od beatnictva k hermetizmu? (2002 | pridané 5. júla 2005)

Andrej Hablák; Školiteľ: Valér Mikula

Mapovať mnohovrstevnaté dielo Ivana Štrpku čo len priebežne nie je jednoduchým pokusom.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra archeológie | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

28hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Kresťanský pohľad na partnerstvo a manželstvo (2000 | pridané 31. mája 2005)

Ondrej Feč; Školiteľ: ? ?

Hlavným obsahom diplomovej práce je odlišnosť kresťanského a moderného pohľadu na partnerstvo a manželstvo, z morálneho hľadiska. Práca je teoretická a je rozdelená na 4. kapitoly. Kapitola 1 popisuje historické kresťanské ponímanie na manželstvo ako ho vnímalo a chápalo. Kapitola 2 venuje pozornosť vzťahu kresťanstva k modernému svetu.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY

33hlasov
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > | >>
Výsledky zoraď podľa