diplomovka.sme.sk » Katalóg » HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy

Historické vedy

Portál obsahuje 19 diplomových prác z odboru Historické vedy

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Aplikácia metód sociálnej práce s orientáciou na výchovu v detských domovoch a profesionálnych rodinách (2012 | pridané 22. januára 2013)

Ivana Ballová; Školiteľ: bez školiteľa

Rigorózna práca sa venuje veľmi významnému a špecifickému problému, ktorým je život detí v ústavnej starostlivosti. Súčasťou práce je aj charakteristika jednotlivých metód sociálnej práce používaných sociálnym pracovníkom a profesionálnym rodičom, ktoré majú nezastupiteľné miesto pri adaptačnom procese detí na ústavnú starostlivosť a nové prostredie.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

CESTOPISY MLADÝCH ŠTÚROVCOV PO SLOVANSKÝCH KRAJINÁCH A ICH VPLYV NA SLOVENSKÉ NÁRODNÉ HNUTIE (2009 | pridané 3. augusta 2009)

Mgr. Rastislav Molda; Školiteľ: Mgr. Peter Šoltés, PhD.

Táto diplomová práca rozoberá vplyv cestopisov na Slovenské národné hnutie. Dokumentaristický charakter cestopisov priniesol na Slovensko nové poznatky, ktoré mali výrazný vplyv na slovenskú spoločnosť, ako aj na národné hnutie. Cestopis a cestovanie štúrovcov možno chápať ako výsledok organizovaného hnutia a ako programový nástroj ideologického a národnobuditeľského zápasu a pôsobenia. Štúrovský cestopis našiel svoje najvýraznejšie vyjadrenia v dielach Jozefa Miloslava Hurbana a Bohuša Nosáka-Nezabudova, ktoré však predstavujú dva odlišné typy. Cestopisy práve týchto dvoch slovenských štúrovcov sú nosným pilierom tejto práce.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra histórie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

20hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Marianna Petrasova: WHY DID THE SOVIET UNION COLLAPSE? (2003 | pridané 16. februára 2009)

Marianna Petrasova; Školiteľ: Professor Geoffrey Hosking

Discuss the external and internal factors that you consider crucial for the collapse of the Soviet Union.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

40hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Komunistická strana Slovenska 1945-1948 (2008 | pridané 22. mája 2008)

Lucia Matúšková; Školiteľ: PhDr. Ľubomír Gašpierik, CSc.

Obdobie procesu vytvárania pôdy pre socializmus nazývame paradoxným slovným spojením- obmedzená demokracia. Nasledujúce kapitoly sú venované sledovaniu politickej činnosti Komunistickej strany Slovenska práve v tomto období, konkrétne od obdobia jej legálnej činnosti ( 1944, 1945 ) po definitívne začlenenie KSS do KSČ ako územnej organizácie.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra slovenských dejín | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

30hlasov Dostupný celý text práce: PDF

KRESŤANSKÉ MANŽELSTVO A JEHO (2004 | pridané 11. januára 2008)

maria kozakova /hlavova/; Školiteľ: ThDr. Pavol Linet, PhD.

praca sa zaobera krestanskym manzelstvom ako povolanim a jeho podstatnymi vlastnostami,ktorymi su jednota a nerozlucitelnost

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » Cirkevné dejiny (aj pre teologické vedy)

29hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Vplyv Spišských peticií na národné hnutie Slovákov v 60. rokoch 19. storocia (2005 | pridané 4. januára 2008)

Lucia Tatarková; Školiteľ: Phdr. Ivan Mrva, CSc.

Obsahom tejto diplomovej práce je politický vývoj Uhorska v 60. rokoch 19. storočia a jeho dopad na život a národný vývoj slovenského obyvateľstva na Spiši. Podrobnejšou analýzou desiatich rokov života Slovákov v rámci spoločného štátu s Maďarmi podávam obraz o zložitých pomeroch v akých sa slovenský národ nachádzal.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Filozofická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

28hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Dejiny Slovakov od Juraja Papánka a Juraja Fándlyho (2006 | pridané 2. januára 2008)

Mgr. Martina Bohačiaková; Školiteľ: Dr. h. c. Prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc

Diplomová práca sa zaoberá dielom Juraja Papánka Dejiny slovenského národa a skúma, koľko z neho bolo zachované v diele Juraja Fándlyho Stručné dejiny slovenského národa a koľko tam bolo pridaného textu z diela Juraja Sklenára Najstaršia poloha Veľkej Moravy, iných diel (napríklad Jána Baltazára Magina) a vlastného textu Juraja Fándlyho.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra histórie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

38hlasov

Mysteriálny kult Kabeirov na Samotráke a v Tébach (2007 | pridané 23. októbra 2007)

Martin Horvát; Školiteľ: Martin Horvát

Skôr ako boli v greckom svete prijatá Olympské božstva, bolo v Grécku uctievané pôvodným obyvateľstvom prastaré mystériálne božstvo, ktorého pozostatky sa pomali vynárajú na povrch. Vyzradiť tajomstvo kultu bolo zakázané, preto ostáva kult aj v súčasnosti nespoznaný. Moja práca sa pokúša preniknuť ku tajomstvám tohto kultu.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra filozofie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » Klasická archeológia

45hlasov

Vývoj šľachty na Spiši do konca 13. storočia (2007 | pridané 19. októbra 2007)

Peter Labanc; Školiteľ: PhDr. Vladimír Rábik, PhD.

V práci sa venujeme vývojovým procesom spišskej šľachty, ktoré prebehli v 13.storočí. Ide o obdobie, v ktorom sa formujú všetky správne štruktúry Spiša; nielen svetská (župa, Spoločenstvo spišských Sasov, Stolica spišských desiatich kopijníkov), ale i cirkevná (Spišská kapitula, farská sieť). V prvej časti riešime otázku pôvodu najvýznamnejších spišských rodov, ako aj ich pôsobenie v 13.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra histórie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

55hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Reformácia na Spiši (2007 | pridané 5. septembra 2007)

Peter Minárik; Školiteľ: Árpád Kulcsár

Reformačné zmeny na Spiši prebiehali vo veľmi zložitej politickej aj hospodárskej dobe. Hlad, mor, vojny sužovali túto oblasť. Stredoveké skostnatelé náboženstvo nevedelo priniesť ľuďom nádej a povzbudenie. Od rímskej viery, náboženstva, ktoré sa osvedčilo ako mŕtve, sa odvrátili na Spiši masy ľudí.

Univerzita mimo Slovenska | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » Cirkevné dejiny (aj pre teologické vedy)

47hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Bojová technika v karpatsko-duklianskej (2004 | pridané 24. mája 2007)

Juraj Krajčí; Školiteľ: Mgr. Jaroslav Nemeš

KRAJCÍ, Juraj: Bojová technika v Karpatsko-duklianskej operácii. (Diplomová práca) / Juraj Krajcí. – Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta: Katedra histórie. – Školitel: Jaroslav Nemeš. Ružomberok: FF KU, 2004.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra histórie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

51hlasov

Mary Wollstonecraft – ženská otázka očami anglickej intelektuálky (2001 | pridané 31. mája 2005)

Lenka Hajasová; Školiteľ: PhDr. Jarmila Boboková, CSc.

V dejinách sa stretávame s mnohými osobnosťami, ktoré sa priamo alebo nepriamo zaslúžili o nejakú udalosť, zasiahli do politického i spoločenského diania, alebo pomáhali utvárať naše myslenie. Niektoré mená sú všeobecne známe, s inými sa nestretávame veľmi často. Sú aj také, o ktorých sme takmer ani nepočuli a pritom ich význam nie je zanedbateľný. Koniec 18. a 19.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra všeobecných dejín | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

42hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Telovýchovná a kultúrna činnosť telovýchovných spolkov a športových klubov v rokoch 1918 – 1938 na Severnom Spiši (2004 | pridané 18. apríla 2005)

Karol Žembovič; Školiteľ: ? ?

20. storočie je poznamenané rýchlym rozvojom spoločnosti. Ten je zapríčinený najmä rýchlym rozvojom vedy a techniky. Veľké množstvo vynálezov zvyšuje životnú úroveň obyvateľstva, a tak čoraz väčšie množstvo ľudí sa nemusí orientovať len na zabezpečenie živobytia pre seba, či pre svoju rodinu, ale čoraz viac sa môže venovať aktivitám, ktorým sa doteraz venovať nemohlo.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra histórie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy

40hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Rehoľa Notre Dame (2004 | pridané 18. apríla 2005)

Katarína Gašparovičová; Školiteľ: ThDr. Štefan Kuruc, PhD.

Školská rehoľa Kanonistiek sv. Augustína rehole Notre Dame za 400 rokov svojej existencie vychovala veľa dievčat a chlapcov. Na území Slovenska pôsobí vyše 250 rokov a napriek tomu je málo známa. V roku 1940 prišli sestry aj do Novák, kde adaptovali na kláštor bývalý Rakovského kaštieľ a o rok otvorili prvú triedu Rímsko-katolíckej dievčenskej meštianskej školy.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra histórie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy

37hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Žofia Bosniaková včera a dnes (2004 | pridané 18. apríla 2005)

Katarína Záhumenská; Školiteľ: ThDr. Štefan Kuruc

Práca prezentuje životopis Žofie Bosniakovej, ženy, ktorej život bol naplnený cnosťami, a ktorej telo aj po tristošesťdesiatych rokoch nepodľahlo rozkladu. Približuje jej život a činnosť v spojení s jednotlivými osobami, ktoré zasiahli do jej života a miestami, kde žila a pôsobila. Ďalej popisuje udalosti po jej smrti a osud osôb úzko spätých s jej osobnosťou.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra histórie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy

48hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Miestne odbory Matice Slovesnkej na Liptovev medzivojnovom období (2004 | pridané 18. apríla 2005)

Martin Ivák; Školiteľ: Mgr. Peter Zmátlo, PhD.

Témou mojej práce sú miestne odbory Matice slovenskej na Liptove v medzivojnovom období. Vo svojej práci sa venujem činnosti, ktorú miestne odbory vykonávali, a tiež aký bol ich význam pre Liptov. V prvej kapitole uvádzam pôsobenie Matice slovenskej v dejinách. Druhá kapitola mojej práce pojednáva o vzťahoch medzi Maticou slovenskou a jej odbormi.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra histórie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy

46hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Prenasledovanie Cirkvi v rokoch 1945 – 1950 (2004 | pridané 18. apríla 2005)

Mária Hodásová; Školiteľ: ThDr. Štefan Kuruc, PhD.

Cieľom mojej práce bolo poukázať na ťažkú cestu mnohých ľudí - kresťanov, kňazov, biskupov, čo prežili v Nitrianskej diecéze v rokoch 1945-1950 počas prenasledovania Cirkvi. Moja diplomová práca sa skladá z úvodu, piatich kapitol, záveru a príloh.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra histórie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy

45hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Dejiny Farnosti Sedliacka Dubová (2004 | pridané 18. apríla 2005)

Ľudovít Holub; Školiteľ: ThDr. A. Štefan Kuruc O.Praem., PhD.

Hlavnou témou našej práce sú dejiny farnosti Sedliacka Dubová. Práca je rozdelená na päť kapitol. Obsahuje dve tabuľky a osem obrázkov. V prvej kapitole charakterizujeme prostredie v ktorom sa farnos? Sedliacka Dubová nachádza, jej polohu, rieky a horstvá. Druhá kapitola pojednáva o počiatkoch osídlenia a o živote prvých ľudí v tejto oblasti.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra histórie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy

43hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Čarodejníctvo a bosoráctvo na Slovensku (2004 | pridané 18. apríla 2005)

Radovan Bitala; Školiteľ: ? ?

Dnešné predstavy o čarodejníctve sú mnohokrát nesprávne ovplyvňované názormi na jeho vznik v dobe stredoveku. Dejiny čarodejníctva nám dokazujú, že ide o jav časovo omnoho starší. I súčasná doba dokazuje, že človek sa za celé tisícročia nám známej duchovnej kultúry príliš nezmenil. Je to oblasť, ktorá je prítomná v každodennom živote.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra histórie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy

55hlasov Dostupný celý text práce: WEB
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa