História

Portál obsahuje 9 diplomových prác z odboru História

História

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Aplikácia metód sociálnej práce s orientáciou na výchovu v detských domovoch a profesionálnych rodinách (2012 | pridané 22. januára 2013)

Ivana Ballová; Školiteľ: bez školiteľa

Rigorózna práca sa venuje veľmi významnému a špecifickému problému, ktorým je život detí v ústavnej starostlivosti. Súčasťou práce je aj charakteristika jednotlivých metód sociálnej práce používaných sociálnym pracovníkom a profesionálnym rodičom, ktoré majú nezastupiteľné miesto pri adaptačnom procese detí na ústavnú starostlivosť a nové prostredie.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

CESTOPISY MLADÝCH ŠTÚROVCOV PO SLOVANSKÝCH KRAJINÁCH A ICH VPLYV NA SLOVENSKÉ NÁRODNÉ HNUTIE (2009 | pridané 3. augusta 2009)

Mgr. Rastislav Molda; Školiteľ: Mgr. Peter Šoltés, PhD.

Táto diplomová práca rozoberá vplyv cestopisov na Slovenské národné hnutie. Dokumentaristický charakter cestopisov priniesol na Slovensko nové poznatky, ktoré mali výrazný vplyv na slovenskú spoločnosť, ako aj na národné hnutie. Cestopis a cestovanie štúrovcov možno chápať ako výsledok organizovaného hnutia a ako programový nástroj ideologického a národnobuditeľského zápasu a pôsobenia. Štúrovský cestopis našiel svoje najvýraznejšie vyjadrenia v dielach Jozefa Miloslava Hurbana a Bohuša Nosáka-Nezabudova, ktoré však predstavujú dva odlišné typy. Cestopisy práve týchto dvoch slovenských štúrovcov sú nosným pilierom tejto práce.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra histórie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

20hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Marianna Petrasova: WHY DID THE SOVIET UNION COLLAPSE? (2003 | pridané 16. februára 2009)

Marianna Petrasova; Školiteľ: Professor Geoffrey Hosking

Discuss the external and internal factors that you consider crucial for the collapse of the Soviet Union.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

40hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Komunistická strana Slovenska 1945-1948 (2008 | pridané 22. mája 2008)

Lucia Matúšková; Školiteľ: PhDr. Ľubomír Gašpierik, CSc.

Obdobie procesu vytvárania pôdy pre socializmus nazývame paradoxným slovným spojením- obmedzená demokracia. Nasledujúce kapitoly sú venované sledovaniu politickej činnosti Komunistickej strany Slovenska práve v tomto období, konkrétne od obdobia jej legálnej činnosti ( 1944, 1945 ) po definitívne začlenenie KSS do KSČ ako územnej organizácie.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra slovenských dejín | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

30hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vplyv Spišských peticií na národné hnutie Slovákov v 60. rokoch 19. storocia (2005 | pridané 4. januára 2008)

Lucia Tatarková; Školiteľ: Phdr. Ivan Mrva, CSc.

Obsahom tejto diplomovej práce je politický vývoj Uhorska v 60. rokoch 19. storočia a jeho dopad na život a národný vývoj slovenského obyvateľstva na Spiši. Podrobnejšou analýzou desiatich rokov života Slovákov v rámci spoločného štátu s Maďarmi podávam obraz o zložitých pomeroch v akých sa slovenský národ nachádzal.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Filozofická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

28hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Dejiny Slovakov od Juraja Papánka a Juraja Fándlyho (2006 | pridané 2. januára 2008)

Mgr. Martina Bohačiaková; Školiteľ: Dr. h. c. Prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc

Diplomová práca sa zaoberá dielom Juraja Papánka Dejiny slovenského národa a skúma, koľko z neho bolo zachované v diele Juraja Fándlyho Stručné dejiny slovenského národa a koľko tam bolo pridaného textu z diela Juraja Sklenára Najstaršia poloha Veľkej Moravy, iných diel (napríklad Jána Baltazára Magina) a vlastného textu Juraja Fándlyho.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra histórie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

38hlasov

Vývoj šľachty na Spiši do konca 13. storočia (2007 | pridané 19. októbra 2007)

Peter Labanc; Školiteľ: PhDr. Vladimír Rábik, PhD.

V práci sa venujeme vývojovým procesom spišskej šľachty, ktoré prebehli v 13.storočí. Ide o obdobie, v ktorom sa formujú všetky správne štruktúry Spiša; nielen svetská (župa, Spoločenstvo spišských Sasov, Stolica spišských desiatich kopijníkov), ale i cirkevná (Spišská kapitula, farská sieť). V prvej časti riešime otázku pôvodu najvýznamnejších spišských rodov, ako aj ich pôsobenie v 13.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra histórie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

55hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Bojová technika v karpatsko-duklianskej (2004 | pridané 24. mája 2007)

Juraj Krajčí; Školiteľ: Mgr. Jaroslav Nemeš

KRAJCÍ, Juraj: Bojová technika v Karpatsko-duklianskej operácii. (Diplomová práca) / Juraj Krajcí. – Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta: Katedra histórie. – Školitel: Jaroslav Nemeš. Ružomberok: FF KU, 2004.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra histórie | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

51hlasov

Mary Wollstonecraft – ženská otázka očami anglickej intelektuálky (2001 | pridané 31. mája 2005)

Lenka Hajasová; Školiteľ: PhDr. Jarmila Boboková, CSc.

V dejinách sa stretávame s mnohými osobnosťami, ktoré sa priamo alebo nepriamo zaslúžili o nejakú udalosť, zasiahli do politického i spoločenského diania, alebo pomáhali utvárať naše myslenie. Niektoré mená sú všeobecne známe, s inými sa nestretávame veľmi často. Sú aj také, o ktorých sme takmer ani nepočuli a pritom ich význam nie je zanedbateľný. Koniec 18. a 19.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra všeobecných dejín | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

42hlasov Dostupný celý text práce: WEB
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa