diplomovka.sme.sk » Katalóg » HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy

Filologické vedy

Portál obsahuje 41 diplomových prác z odboru Filologické vedy

<< | < | 1 | 2 | 3 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

DIDAKTIKA TALIANSKEHO JAZYKA PRE DETI MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU (2012 | pridané 6. septembra 2012)

Ľudmila Suzziová; Školiteľ: Mgr. Monika Grittiová, PhD.

Cieľom práce je priblížiť výchovné, psychologické, psycholingvistické aspekty vyučovania cudzieho jazyka s detským príjemcom, ozrejmiť, aké metodologické dôsledky z toho vyplývajú a navrhnúť aké postupy a vyučovacie techniky je vhodné použiť vo vyučovaní talianskeho jazyka pre deti.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra romanistiky | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

7hlasov

Despair and Identity in Beckett’s Trilogy (2001 | pridané 6. júna 2012)

Juraj Bakoš; Školiteľ: Mgr. Daniela Petríková, CSc

The three stages of despair in Beckett's trilogy as milestones on a quest of a man for identity.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra anglistiky a amerikanistiky | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Elements of Cold War in the American Science Fiction Novel of the 1950s and 1960s (2009 | pridané 10. novembra 2009)

Mgr. Vladimír Smidžár; Školiteľ: Janka Kaščáková, PhD.

Táto práca sa zaoberá popisom a analýzou prvkov studenej vojny vo vybraných románoch americkej vedecko-fantastickej literatúry 50-tych a 60-tych rokov. Jadro práce je rozdelené na štyri časti. Cieľom práce je poukázať na spôsoby akými autori zobrazovali jednotlivé, často paranoidné predstavy americkej verejnosti týkajúce sa vystupňovania vojny do katastrofických scenárov.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra anglického jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

33hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Gnój Wojciecha Kuczoka v súčasnom prekladovom a literárnom kontexte (2009 | pridané 7. júla 2009)

Juraj Streďanský; Školiteľ: Doc. PhDr. Marta Pančíková, CSc.

Jadro diplomovej práce tvoria štyri hlavné kapitoly, ktoré sa ďalej členia na podkapitoly. Témou prvej kapitoly, ktorá je rozčlenená na tri podkapitoly, je charakteristika života, tvorby a osobnosti autora originálneho diela a jeho zasadenie do literárneho kontextu. Druhá kapitola je rozčlenená na tri podkapitoly. Venujeme sa tu priamo analýze diela Hnoj, a to prístupu autora k spracovaniu príbehu, jeho deja, jazykových zvláštností. Tretia kapitola najprv mapuje prístup ku kritike krásnej literatúry na Slovensku na príkladoch konkrétnych recenzií, v druhej podkapitole sa venujeme popisu prijatia diela Hnoj odbornou verejnosťou. Štvrtá kapitola, rozčlenená na deväť podkapitol, je najrozsiahlejšou zo všetkých, keďže sa venuje prekladu ako takému. Jej úvodná časť je úvahová, sčasti podložená pohľadmi teoretikov, pojednáva o prekladateľskom pesimizme a optimizme. V ďalších podkapitolách ponúkame podrobnú analýzu všetkých aspektov prekladu literárneho diela na pozadí príkladov zo spomínanej knihy Wojciecha Kuczoka.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra slovanských filológií | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

34hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Walencja czasowników ruchu w jezyku polskim i slowackim (2009 | pridané 14. mája 2009)

Eva Masná; Školiteľ: Mgr. Anita Račáková, PhD.

Práca má teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť je venovaná teórii valencie a pohybovým slovesám. Praktická časť sa zameriava na analýzu vybraných slovies, ich porovnanie a zovšeobecnenie výsledkov. Práca má 100 strán a je napísaná v poľskom jazyku.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta humanitných vied » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovanské jazyky

23hlasov Dostupný celý text práce: PDF

(Un)traditionally Feminine (2009 | pridané 10. mája 2009)

Miroslava Antalová; Školiteľ: Mgr. Jana Javorčíková, PhD.

Diplomová práca sa zameriava na ženskú autorku hnutia Beat Generation a charakter jej poézie. Keďže ženské autorky hnutia Beat Generation boli dlho prehliadané a podceňované v prevažne mužskom literárnom svete, je nanajvýš dôležité upriamiť pozornosť na ich mimoriadnu tvorbu. Ženské beatnické autorky sú pokladané za predchodkyne feministického hnutia.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta humanitných vied » Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

27hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Pohľady do česky písanej príležitostnej poézie na Slovensku v rokoch 1770 - 1820 (2007 | pridané 9. mája 2009)

Peter Mráz; Školiteľ: Doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

Autor interpretuje po česky napísané príležitostné básne v slovenskej literatúre rokov 1770 - 1820.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

27hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Projection of Conservative Ideology in the Republican Campaign (2008 | pridané 30. októbra 2008)

Katarína Lukovičová; Školiteľ: Mgr. Juraj Horváth a Mgr. Marek Tomášik, PhD.

Diplomová práca sa snaží v kontexte amerických prezidentských volieb v roku 2008 zmapovať súčasné stratégie republikánov pri ovplyvňovaní voliča, pričom sa zameriava hlavne na lingivistickú a psychologickú dimenzáciu volebnej rétoriky. Teoretická časť práce ozrejmuje základné ideológie amerických politických strán a predstavuje volebnú kampaň ako súčasť širšieho boja týchto ideológií o ovládnutie verejného diskurzu, takzvanej kultúrnej vojny. Analytická časť pozostáva z dvoch fáz. Prvá fáza spočíva v rozbore spravodajského spracovania predvolebného boja a jej úlohou je vymedziť konkrétne stratégie a problematické miesta jednotlivých naratívov. Druhá fáza analyzuje volebné spoty kandidátov oboch strán, pričom sa snaží exemplifikovať ako jednotliví kandidáti využívajú, resp. reagujú na tieto stratégie.

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Inštitút anglistiky a amerikanistiky | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

27hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Alternatívna samizdatová literatúra (2008 | pridané 23. septembra 2008)

Miloš Zvrškovec; Školiteľ: PaedDr. Zuzana Bariaková

Práca prezentuje autorov a ich literárnu tvorbu, ktorá bola počas komunistického režimu zakázaná a dostupná len v obmedzenom množstve ako tzv. samizdatová tvorba. Kladie si otázku, či táto literatúra dosahovala vyššiu umeleckú úroveň, alebo slúžila „len“ ako morálna zbraň proti vtedajšej štátnej moci.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta humanitných vied » Katedra slovenského jazyka a literatúry (KSJL) | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

19hlasov Dostupný celý text práce: DOC

„Textové a slovotvorné špecifiká farmaceuticko-medicínskych textov (na príklade príbalových letákov liečiv)” (2006 | pridané 9. augusta 2008)

Helena Slamená; Školiteľ: Prof. PhDr. Ladislav Sisák, CSc.

Cieľom tejto diplomovej práce bolo skúmanie príbalového letáka liečiv ako špecifického druhu textu v špecifickej komunikačnej situácii, hľadanie produktívnych slovných druhov v týchto textoch a zdôvodnenie ich produktivity. Na analýzu bolo použitých niekoľko desiatok príbalových letákov humánnych liečiv.

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Inštitút germanistiky | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín

20hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Plurizentrismus in der deutschen Sprache (2007 | pridané 1. júla 2008)

Anna Mériová; Školiteľ: Mgr. Lubos Duda

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Pluricentrizmus. Dialektizmus. Varieta. Kodifikácia. Jazykové centrum. Národ. Kontaktný jazyk. Jazykové spoločenstvo. Austriacizmus. Helvetizmus. Teutonizmus. Mediálna diglosia. Tlmočenie. Vybavenie tlmočníka.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Prekladateľstvo a tlmočníctvo

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Súvetia v dokumentoch EÚ a ich slovenské ekvivalenty (2006 | pridané 19. júna 2008)

Milena Konôpková; Školiteľ: PaedDr. Mária Hardošová, PhD.

V diplomovej práci Súvetia v dokumentoch EÚ a ich slovenské ekvivalenty sme sa zaoberali gramatickou analýzou administratívno-právnych textov. Hlavným cieľom našej práce bolo porovnať súvetia a poukázať na prostriedky realizácie jednotlivých typov súvetí v anglickom a slovenskom jazyku a kvantifikovať ich. Podľa M.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Prekladateľstvo a tlmočníctvo

25hlasov

Využitie internetových zdrojov v príprave študentov-rusistov (2008 | pridané 3. mája 2008)

Petra Vavrinčíková; Školiteľ: Mgr. Oľga Brandys, CSc.

Diplomová práca sa zaoberá internetom ako zdrojom učebných materiálov pre študentov-rusistov.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta humanitných vied » Katedra európskych kultúrnych štúdií (KEKŠ) | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Prekladateľstvo a tlmočníctvo

22hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Post/Moderné podoby feminizmu – Prekročenie hraníc (2006 | pridané 12. augusta 2007)

Zuzana Husárová; Školiteľ: doc. PhDr. Daniela Petríková, PhD.

Cieľom našej diplomovej práce je uviesť čitateľa nielen do oblasti modernej a postmodernej feministickej literatúry, ale aj predstaviť pojmy ako pohlavie, rod a androgynita. Ako uvádza druhá časť nadpisu, veľká pozornosť je zameraná na prekročenie hraníc. Pod abstraktnými pásmami, cez ktoré prechádzame, máme na mysli popri modernizme – postmodernizme aj mužskosť – ženskosť a pohlavie– rod.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Filozofická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

50hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Anglické gerundium a jeho slovenské ekvivalenty (2006 | pridané 30. júla 2007)

Rastislav Duriš; Školiteľ: Prof. PhDr. Richard Repka, CSc.

Cieľom tejto diplomovej práce je vysvetliť, interpretovať a ilustrovať komplexnú problematiku anglického gerundia a jeho slovenských ekvivalentov. Práca pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra anglického jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

41hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Ideálne ako tragické (F.M. Dostojevskij - Idiot) (2006 | pridané 4. júla 2007)

Mgr. Lucia Blíziková; Školiteľ: Prof. PhDr. Andrej Červeňák, DrSc.

Objektom tejto práce je knieža Lev Nikolajevič Myškin, hlavná postava románu Fjodora Michajloviča Dostojevského Idiot (1868). V posledných rokoch sa o tento román značne zvýšil záujem čitateľov. Nadčasový a večne aktuálny je predovšetkým jeho hlavný hrdina – Lev Nikolajevič Myškin.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

50hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Jazyk reklamy - jazykové prostriedky a analýza reklamných sloganov (2006 | pridané 9. júna 2007)

Jana Lapšanská; Školiteľ: PhDr. Radoslav Pavlík

Práca poskytuje analýzu jazyka reklamy z lingvistického hľadiska a špecifikuje jazykové prostriedky použité v reklamných textoch. Práca prináša poznatky o použití jazykových prostriedkov v reklame v tlači. Analytickou metódou autor zistil mieru použitia jednotlivých jazykových prostriedkov v reklamných sloganoch, aj vo vzťahu k produktovému zameraniu.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra anglického jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

58hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Lexicografía española en la Red como una herramienta para traductores (2007 | pridané 25. mája 2007)

Michal Králik; Školiteľ: Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.

La tesina se ocupa de las obras lexicográficas accesibles en Internet. El objetivo del trabajo es hacer un breve resumen de las herramientas, que Internet ofrece a los traductores, intérpretes y a todas las personas, que trabajan con las lenguas.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra romanistiky | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Prekladateľstvo a tlmočníctvo

39hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Postavenie písaného slova v diele Milana Kunderu (2007 | pridané 17. mája 2007)

Tomáš Mihalčiak; Školiteľ: Mgr. Milan Štulrajter, PhD.

V diplomovej práci Postavenie písaného slova v diele Milana Kunderu sme sa zamerali na vybrané princípy tvorby Milana Kunderu, opísané v jeho kolekcii esejí, vydanej pod názvom L’Art du roman. Hlavným cieľom nášho bádania bola snaha potvrdiť spätosť vyššie spomenutého teoretického diela s jedným z jeho diel beletristických, konkrétne s románom Nesmrtelnost, najmä čo sa týka princípov kompozície.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta humanitných vied » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

44hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Jesseniove medicínske spisy (2003 | pridané 28. decembra 2006)

Milena Ostrolucká; Školiteľ: Doc. PhDr. František Šimon, CSc.

Cieľom diplomovej práce bol preklad dvoch latinských medicínskych spisov Jána Jessenia: "De sanguine, vena secta dimisso, iudicium" z roku 1608 a "Adversus pestem consilium" z roku 1614.

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Klasické jazyky

42hlasov
<< | < | 1 | 2 | 3 | > | >>
Výsledky zoraď podľa