sme.sk
 

Slovenský jazyk

Portál obsahuje 23 diplomových prác z odboru Slovenský jazyk

Slovenský jazyk

<< | < | 1 | 2 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Pohľady do česky písanej príležitostnej poézie na Slovensku v rokoch 1770 - 1820 (2007 | pridané 9. mája 2009)

Peter Mráz; Školiteľ: Doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

Autor interpretuje po česky napísané príležitostné básne v slovenskej literatúre rokov 1770 - 1820.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Alternatívna samizdatová literatúra (2008 | pridané 23. septembra 2008)

Miloš Zvrškovec; Školiteľ: PaedDr. Zuzana Bariaková

Práca prezentuje autorov a ich literárnu tvorbu, ktorá bola počas komunistického režimu zakázaná a dostupná len v obmedzenom množstve ako tzv. samizdatová tvorba. Kladie si otázku, či táto literatúra dosahovala vyššiu umeleckú úroveň, alebo slúžila „len“ ako morálna zbraň proti vtedajšej štátnej moci.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta humanitných vied » Katedra slovenského jazyka a literatúry (KSJL) | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

17hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Mitana proti prúdu svojej „psej" doby (2001 | pridané 19. apríla 2005)

Daniela Daubnerová; Školiteľ: prof.Viliam Marčok

Dušan Mitana ma zaujal svoju víziou spolocnosti a cloveka v nej. Odkrýva spolocnost, ktorá neznáša slabost a vyžaduje zdanie dokonalosti na úkor sebarealizácie. Aj za cenu schizoidného úsmevu musí clovek predstierat zdanie dokonalosti. A táto hra paradoxne berie to, co zdanlivo ponúka.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Semiotická štruktúra biblických textov (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Stanislav Jandura; Školiteľ: prof. PhDr. Ján Sabolo, DrSc.

Diplomová práca sa zameriava na interpretáciu semiotickej štruktúry biblických textov, a to na pozadí dvoch základných typov znakov: ikonicko-symbolických a arbitrárnych (motivovaných a nemotivovaných, simultánnych a sukcesívnych).

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

42hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Vývoj štylistickej koncepcie Jozefa Mistríka (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Pavol Šoltýs; Školiteľ: prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc.

Táto práca pojednáva o kľúčových pojmoch a základných problémoch štylistickej koncepcie Jozefa Mistríka. Uvedené otázky sleduje na faktografickom pozadí základných štylistických diel tohto autora, ako aj na pozadí jeho čiastkových príspevkov do štylistiky. Cieľom práce je priblížiť pohľad na túto štylistickú koncepciu, poukázať na jej rozmanité dimenzie a hlavné tendencie.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

40hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Dobrý človek vo vyučovaní slovenského jazyka (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Petra Sliviaková; Školiteľ: doc. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.

Práca sa zameriava na problematiku dobrého človeka, učiteľa i žiaka vo vyučovaní slovenského jazyka. V prvej kapitole autorka vychádza z chápania podstaty človeka ako osoby, ktorá má nielen telo, ale aj dušu. Na tomto základe sa usiluje o komplexný pohľad na osobnosť dobrého učiteľa i žiaka vo vyučovaní slovenského jazyka.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

41hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Odraz nárečovej lexiky v chotárnych názvoch rodnej obce a blízkeho okolia (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Pavol Kall; Školiteľ: doc. PhDr. Štefan Lipták, CSc.

Témou našej diplomovej práce je výskum odrazu nárečovej lexiky v chotárnych názvoch. Skúmali sme tieto názvy v nasledujúcich obciach okresu Sabinov: Brezovička, Brezovica, Vysoká, Torysa, Nižný Slavkov, Krásna Lúka. Zistili sme prítomnosť nárečových prvkov v spomínaných názvoch. Pri výskume bola použitá metóda porovnávania.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

40hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Podoby slovenskej populárnej piesne a vybraní autori jej textov (Kamil Peteraj, Boris Filan, Jozef Urban) (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Monika Maroszová; Školiteľ: doc. PhDr. Imrich Vašek, CSc.

V diplomovej práci sa predkladá problematika textove j zložky slovenskej populárnej piesne . Naznačujú sa požiadavky na jej kvalitu, jej miesto v literárnom systéme a porovnáva sa s poéziou. Interpretačnej analýze sú podrobené texty vybraných slovenských textárov.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

49hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Stredoveké latinské a staroslovienske legendy (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Martina Hrabovská; Školiteľ: Mgr. Katarína Vilčeková

Táto diplomová práca sa zaoberá tematikou stredovekých legiend. Venuje sa historickému kontextu doby a teórii hagiografickej legendy. Podrobne sa zaoberá spoločenskou a náboženskou funkciou legiend a ich historickou hodnotou.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

40hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Z jazyka a štýlu vybraných typov žurnalistických textov (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Lucia Ziburová; Školiteľ: Prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc.

Autorka sa v tejto práci zaoberá jazykovými a štylistickými špecifikami vybraných typov žurnalistických textov. Zameriava sa hlavne na konkrétne texty periodickej tlače, a to na denník SME a denník Nový čas. Texty skúma z hľadiska gramatickej štruktúry, zaoberá sa formálnymi atribútmi uvedených žánrov, funkciou fotografie v konkrétnom texte a zároveň ich porovnávala z hľadiska expanzie témy.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Motív návratu v slovenskej medzivojnovej próze (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Lenka Soviarová; Školiteľ: doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc.

Hlavnou úlohou diplomovej práce je interpretácia vybraných diel autorov medzivojnového obdobia s dôrazom na etické, estetické a sémantické stvárnenie motívu návratu. Úvodné teoretické časti obsahujú prehľad periodizácie medzivojnového obdobia a základné literárnoteoretické východiská interpretácie umeleckého textu. Tretia kapitola sa venuje samotnej analýze a interpretácii motívu návratu.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

42hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Somatické frazémy v publicistike (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Lenka Česáková; Školiteľ: PhDr. Dana Baláková

Témou diplomovej práce je uplatnenie frazém so somatickým komponentom v textoch publicistického štýlu. Práca obsahuje teoretické časti, v ktorých je zosumarizovaný pohľad na vybrané otázky všeobecnej frazeológie. Sústreďuje sa na základné teoretické východiská pre posudzovanie rôznych podôb frazém a ich príslušnosti k jednotlivým konštrukčným typom.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

45hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Modlitba ako najvýraznejší prejav kresťanského myslenia v poézii Andreja Sládkoviča (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Lucia Celecová; Školiteľ: Prof. Phdr. Eduard Gombala, CSc.

Autorka chcela svojou diplomovou prácou poukázať na modlitbu ako najvýraznejší prejav kresťanského myslenia v poézii Andreja Sládkoviča. V prvej kapitole sa venuje problematike modlitby z teologického, historického, literárneho a pragmatického hľadiska.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

38hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Slovesné ľudové umenie a Anna Hulejová (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Jarmila Ondrejková; Školiteľ: Doc. PhDr. Imrich Vašek, CSc.

Autorka sa v tejto práci zaoberá skúmaním vzťahu ľudového slovesného a hudobného prejavu v osobnosti Anny Hulejovej. Keďže umelkyňa má svoje korene v dedine horného Liptova, bohatej na tradície a ľudové umenie, autorka nemohla obísť históriu i súčasnos? Liptovských Sliačov. V prvej časti práce sa sústreďuje na ľudové slovesné umenie a Liptovské Sliače – ich históriu, zvyky, nárečie a osobnosti.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

33hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Farebný princíp v ornamentálnej próze (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Andrea Varchulová; Školiteľ: Doc.PhDr. Oľga Sabolová, CSc.

Témou diplomovej práce je farebný princíp v ornamentálnej próze slovenskej literatúry medzivojnového obdobia. Práca je rozdelená do dvoch kapitol. V kapitole 1 podávame charakteristiku a typológiu lyrizovanej prózy. Zameriavame sa aj na podrobnú analýzu ornamentálnej prózy. Táto kapitola obsahuje aj charakteristiku farebného princípu ako súčasti kompozičnej výstavby literárneho diela.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

33hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Farebný princíp v próze naturizmu (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Andrea Slimáková; Školiteľ: doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc.

Autorka sa v práci zaoberá interpretáciou farebného princípu v próze naturizmu. V teoretickej časti sústreďuje názory literárnych vedcov, týkajúce sa sémantiky pojmu lyrizovaná próza. Podáva náčrt elementárnych znakov prózy naturizmu a osobitnú pozornosť venuje kompozícii umeleckého diela, v rámci ktorého hovorí o farebnom princípe.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

41hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Osobná a literárna genéza Paľa Ušáka Olivu (2002 | pridané 18. apríla 2005)

Martina Boleková; Školiteľ: doc. PhDr. Oľga Sabolová CSc.

Autorka sa v tejto práci zaoberá životom a dielom katolíckeho kňaza a spirituálneho básnika Pavla Ušáka Olivu (1914-1941). V prvej časti práce sa sústreďuje na biografické fakty a autorovu literárnu genézu - jeho publikovanie v časopisoch, zaradenie do medzivojnovej literatúry dvadsiateho storočia, literárne kontakty, vzory a názory.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

36hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Estetické východiská detskej literatúry v 90-tych rokoch (2002 | pridané 18. apríla 2005)

Martin Chmúra; Školiteľ: Mgr. Anton Lauček

Cieľom predkladanej práce je zachytiť základné vývinové tendencie detskej literatúry deväťdesiatych rokov. Kvôli prehľadnejšiemu usporiadaniu veľkého množstva materiálu našu interpretáciu rozčleníme podľa najfrekventovanejších žánrov. Osobitnú pozornosť teda budeme venovať autorskej rozprávke, adaptácii folklórnych predlôh, literatúre pre mládež a poézii.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

37hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Slovenské pohľady, ich miesto a význam v období slovenského literárneho realizmu (2002 | pridané 18. apríla 2005)

Marta Lazíková; Školiteľ: PhDr. Ida Púchyová, CSc.

Táto diplomová práca predstavuje Slovenské pohľady ako „generačný“ časopis obdobia formovania sa a existencie prvej a druhej vlny slovenského literárneho realizmu. V prvej časti práce sa zaoberáme spoločenskou a kultúrnou situáciou v Uhorsku v čase obnovy tohto periodika. Nevynechávame ani pohľad literárnej vedy (S. Šmatlák, A. Mráz, R. Chmel) na miesto a význam Pohľadov v slovenskej literatúre.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

34hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Fenomén detstva, modlitby a rozprávky v tvorbe Milana Rúfusa (2002 | pridané 18. apríla 2005)

Gabriela Vrbinárová; Školiteľ: doc. PhDr. Imrich Vašek, CSc.,

Autorka sa vo svojej diplomovej práci zaoberá problematikou fenoménu detstva, modlitby a rozprávky vo vybraných zbierkach Milana Rúfusa. Prostredníctvom interpretačno–analytickej metódy a metódy komparácie poukazuje na význam a nadčasové posolstvo básnikovej tvorby.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

38hlasov Dostupný celý text práce: WEB
<< | < | 1 | 2 | > | >>
Výsledky zoraď podľa