Vedy o umení

Portál obsahuje 25 diplomových prác z odboru Vedy o umení

<< | < | 1 | 2 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Od camery obcury po 4K (2007 | pridané 18. apríla 2014)

Slavomír Hutník; Školiteľ: prof. Ján Ďuriš, ArtD.

Dejiny kamerovej, filmovej techniky.

Vysoká škola muzických umení v Bratislave » Filmová a televízna fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny filmu, rozhlasu a televízie

5hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Dejiny fotografie v kontexte s filmovým obrazom (2011 | pridané 7. mája 2013)

Slavomír Hutník; Školiteľ: prof. Ján Ďuriš, ArtD.

Cieľom dizertačnej práce bolo analyzovať spojitosti fotografie a filmu a ich koexistovania. Práca prináša prehľad dejín fotografie cez históriu filmového obrazu. V práci je sústredená pozornosť na formálnu stránku obrazu, spojitosť fotografie a filmu. Ako boli kameramani počas vývoja dejín inšpirovaní fotografiou, či naopak ako ťažili fotografi z filmu. Práca obsahuje šesť kapitol.

Vysoká škola muzických umení v Bratislave » Filmová a televízna fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny filmu, rozhlasu a televízie

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Mytologické, historické, sémantické a literárne pozadie v knihách J. K. Rowlingovej (2008 | pridané 15. februára 2010)

Miroslava Milatová; Školiteľ: PaedDr. Anton Lauček, PhD.

Pohľad na sériu kníh o Harrym Potterovi nie z pohľadu detského, či jednoduchého čitateľa, ale z pohľadu literárnej vedy.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Literárna veda

33hlasov

Jánošík vo filme (2009 | pridané 22. júla 2009)

Katarína Laurenčíková; Školiteľ: Prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.

LAURENČÍKOVÁ Katarína, Jánošík vo filme [diplomová práca]. Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta; Katedra estetiky. Školiteľ: Prof. PhDr. Peter Michalovič, Csc. Stupeň odbornej kvalifikácie: magister všeobecnovzdelávacích predmetov. Bratislava, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2009. počet strán: 71 Diplomová práca je zameraná na filmy s tematikou Jánošíka.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra estetiky | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Estetika a dejiny estetiky (aj pre filozofické vedy)

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

REFLEXIA KULTÚRNO-POLITICKÉHO A LITERÁRNEHO ŽIVOTA V CASOPISE MLADÁ TVORBA (2007 | pridané 20. mája 2009)

Maria Jakubova; Školiteľ: Mgr. Jaroslav Srank, PhD.

Jakubová, Mária: Reflexia kultúrno-politického a literárneho života v casopise Mladá tvorba. Diplomová práca, Univerzita Komenského. Pedagogická fakulta, Katedra slovenského jazyka a literatúry. Vedúci diplomovej práce: Mgr. Jaroslav Šrank, PhD. Bratislava: Pedagogická fakulta UK, 2007. 83 s. Záverecná diplomová práca približuje kultúrny, politický a literárny život 50. a 60. rokov 20.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny slovenskej literatúry

41hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Profil režiséra Davida Lyncha (2008 | pridané 6. septembra 2008)

Jana Golianová; Školiteľ: PhDr. Alexander Plencner

Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá uceleným profilom amerického nezávislého režiséra a televízneho tvorcu Davida Lyncha. Práca je zložená z troch kapitol. Prvá kapitola, Biografia Davida Lyncha, sa venuje jeho ranému životu, umeleckému vývoju a filmografii.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Fakulta masmediálnej komunikácie » Katedra masmediálnej komunikácie | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny filmu, rozhlasu a televízie

24hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Po stopách Blut-und-Boden v mytopoetologickom koncepte románu Jozefa Cígera-Hronského Svet na Trasovisku. K analytickým vektorom politicky angažovanej literatúry (2008 | pridané 9. júla 2008)

Peter F. 'Rius Jílek; Školiteľ: doc. PhDr. Ladislav Čúzy, CSc.

Práca syntetizuje poznatky z viacerých humanitných a sociálnych vied a komplexnejšie predostiera problematiku výskumu mýtu a mýtizmu v kontexte politicky angažovanej literatúry nacistického a nacizoidného charakteru.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Literárna veda

29hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Špecifiká priestoru vo filmoch Alfreda Hitchcocka (2008 | pridané 15. mája 2008)

Boris Belica; Školiteľ: Mgr. Miroslav Ballay, PhD.

Témou tejto diplomovej práce sú špecifiká priestoru vo filme, konkrétne zamerané na filmové dielo Alfreda Hitchcocka. Práca je orientovaná heuristicko - interpretačne so zameraním na znaky priestoru a predmetov v priestore, s dôrazom na denotatívne a konotatívne významy. Obsahovo je práca rozdelená do troch kapitol.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra kulturológie | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny filmu, rozhlasu a televízie

28hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Dielo Zofky Kvederovej a recepcia slovinskej literatúry v českom prostredí do roku 1940 (2004 | pridané 27. decembra 2007)

Monika Bednáriková; Školiteľ: prof. PhDr. Ivan Dorovský, DrSc.

Táto práca podáva ucelený rozbor života a diela jednej z prvých slovinských spisovateliek: prozaičky dramatičky a prekladateľky Zofky Kvederovej.

Univerzita mimo Slovenska | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny konkrétnych národných literatúr

28hlasov

A - R - T - O (2005 | pridané 10. septembra 2007)

Daniel Pull; Školiteľ: Vladimir Strnisko

A

Vysoká škola muzických umení v Bratislave » Divadelná fakulta » Katedra réžie a dramaturgie | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny divadla

51hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Ranná talianska lutnová renesancia s prihliadnitím na dielo Francesca Canovu da Milana (2007 | pridané 2. augusta 2007)

Vladimír Ondrejčák; Školiteľ: Mgr. art. Ladislav Kačic, Ph. D.

Práca sa zaoberá talianskou lutnovou hudbou v 15. až 16. storočí. Postupne rozoberá vývoj lutny od vzniku a prieniku do európy. Uvádza sa tu aj vývoj notopisu, formy v akých sa skladby písali. Taktiež sa tu vyskytujú životopisy lutnových virtuózov v tomto obdobý až vyvrcholí životom a dielom jedného z najgeniálnejších lutnistov všetkých čias F.

Vysoká škola muzických umení v Bratislave » Hudobná a tanečná fakulta » Katedra strunových a dychových nástrojov | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny hudby

36hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Pohyb kamery ako výrazový prostriedok (2007 | pridané 11. júla 2007)

Mário Ondriš; Školiteľ: Mgr.art.Dodo Šimončič

ONDRIŠ, Mário: Pohyb kamery ako výrazový prostriedok (Diplomová práca) / Mário Ondriš. – Vysoká škola múzických umení v Bratislave. Filmová a televízna fakulta: Ateliér kameramanskej tvorby. Vedúci práce: Dodo Šimončič Bratislava: FTF VŠMU, 2007. 41s. Práca sa zaoberá pohybom kamery a jeho výrazovými možnosťami prevažne v hranom filme. Rozdelil som ju na dve časti.

Vysoká škola muzických umení v Bratislave » Filmová a televízna fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny filmu, rozhlasu a televízie

44hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Nábytok do slovenskej reštaurácie (2007 | pridané 12. júna 2007)

Juraj Tomčík; Školiteľ: Mgr. art. Marián Ihring

Slovenská reštaurácia ako miesto prezentácie slovenskej kuchyne je v tejto práci predstavovaná cez riešený nábytok a to stoličku a stôl. V prvej časti tejto práce je opísaný stav súčasných slovenských „moderných“ salašov, ktoré sa momentálne na našom trhu nachádzajú a prezentujú našu kuchyňu.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Dizajn (aj pre technické vedy)

67hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Symfonická tvorba Jána Cikkera s akcentom na Spomienky op. 25 (2007 | pridané 8. júna 2007)

Gabriel Rovňák ml.; Školiteľ: doc. Emil Skoták

Táto práca pojednáva o jednom z najvýznamnejších slovenských hudobných skladateľov 20. storočia – Jánovi Cikkerovi (1911 – 1989). Popisuje nielen jeho biografiu, ale zameriava sa najmä na kompletnú tvorbu, dedikovanú symfonickému orchestru. Ku každému dielu uvádzam stručný rozbor a obsadenie orchestra s približnou minutážou.

Univerzita mimo Slovenska | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny hudby

46hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Funkcia farby vo filme (2007 | pridané 3. júna 2007)

Jana Rusňáková; Školiteľ: PhDr. Alexander Plencner

Hlavnou témou diplomovej práce je fungovanie a pôsobenie farby v rámci audiovizuálneho diela a podmienky jej využívania. Práca je rozdelená na šesť kapitol, obsahuje pojmový aparát a obrazovú prílohu, ktorá výrazne uľahčuje orientáciu v danej problematike a názorne dokresľuje uvedené fakty. Prvá kapitola je zameraná na historický vývoj kinematografie a prvé pokusy s používaním farieb.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Fakulta masmediálnej komunikácie » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny filmu, rozhlasu a televízie

59hlasov Dostupný celý text práce: DOC

World music na Slovensku (2007 | pridané 31. mája 2007)

Katarína Hoštáková; Školiteľ: PaedDr. Martina Krušinská, PhD.

Diplomová práca je zameraná na world music na Slovensku. Jej cieľom je zmapovanie slovenskej hudobnej scény v oblasti hudobného štýlu world music. Ponúka pohľad na jednotlivé skupiny a hudobníkov venujúcim sa tomuto štýlu. Jej snahou je zároveň poukázať na médiá, ktoré sa venujú alebo venovali world music. Vyzdvihujem niektoré časopisy, televízne a rozhlasové relácie.

Žilinská univerzita » Fakulta prírodných vied » Katedra hudby KHU | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny hudby

39hlasov

INSPIRACE (2007 | pridané 30. mája 2007)

Martina Sľúková; Školiteľ: prof.PhDr. Vladimír Mikeš

Osobný pohľad na vlastnú tvorbu a tvorbu okolo mňa. Inšpiračné zdroje.

Univerzita mimo Slovenska | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny divadla

39hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Atmosféry a ruchy v audio vizuálnej tvorbe (2003 | pridané 21. júna 2005)

Peter Mazáček; Školiteľ: prof. Juraj Lexman

V tejto záverečnej diplomovej práci sa chcem zaoberať problematikou atmosférovej a ruchovej roviny pri výrobe audio-vizuálnych diel, výrobou ruchov, nahrávania atmosfér, ich postavenie oproti ostatným zvukovým rovinám a ich postavenie voči obrazu a samozrejme ich samotným využitím v jednotlivých žánroch.

Vysoká škola muzických umení v Bratislave » Hudobná a tanečná fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny hudby

50hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Atmosféra v hudbe (2004 | pridané 29. apríla 2005)

Stanislav Eliáš; Školiteľ: akad. mal. Ján Kudlička

Práca sa zaoberá súčinnosťou medzi výtvarným umením a hudbou, koreláciou, možnosťou vplyvu či jednoty. Pozerá sa na problém v historickom kontexte a hľadá možnosti ďalšieho progresu. Všíma si pohľady určitých autorov a ich diela či teórie. Dotýka sa tiež niektorých hraničných problémov. Problém vzájomných súvislostí rôznych druhov umenia sa rieši od nepamäti.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra výtvarného umenia | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny výtvarných umení

44hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Obraz ako výsledok sebapoznávania (2004 | pridané 29. apríla 2005)

Monika Štálniková; Školiteľ: Mgr. art. Elena Šišková

Táto práca je mojou osobnou výpoveďou, kde hľadám seba samú. Otázky o podstate a zmysle života vlastného jestvovania a potreba vyznať sa v sebe, poznať svoje vlastnosti a možnosti v štádiu hľadania vlastnej identity sa pokúšam pomocou sebaanalýzy. Pomôckou mi je psychoanalýza a zdrojom vlastná kríza, ktorá ma podnietila k vytvoreniu tejto práce.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra výtvarného umenia | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny výtvarných umení

50hlasov
<< | < | 1 | 2 | > | >>
Výsledky zoraď podľa