diplomovka.sme.sk » Katalóg » INÝ VEDNÝ ODBOR

INÝ VEDNÝ ODBOR

Portál obsahuje 41 diplomových prác z odboru INÝ VEDNÝ ODBOR

INÝ VEDNÝ ODBOR

1. Pododbor (7)

2. Pododbor (7), ...
<< | < | 1 | 2 | 3 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Poskytovanie a financovanie zdravotnej starostlivosti vo vybraných krajinách Európskej únie (2013 | pridané 23. marca 2015)

Jana Ďurišová; Školiteľ: PhDr. Katarína Nyulassyová, PhD.

Cieľom diplomovej práce bolo analyzovanie poskytovania a financovania zdravotnej starostlivosti vo Veľkej Británii, Maďarsku a Holandsku, s ohľadom na preskúmanie základného organizačného rámca fungovania zdravotnej starostlivosti v podmienkach špecifického verejného poistenia.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Filozofická fakulta » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR » 1. Pododbor » 2. Pododbor

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Prečo ľudia nechodia do divadla? Stratégie získavania ne-divákov. (2011 | pridané 9. júla 2013)

Ivana Váleková; Školiteľ: PhDr. Eva Havelková, PhD.

Záverečná bakalárska práca pod názvom „Prečo ľudia nechodia do divadla?“ pomocou sociologického prieskumu poukazuje na súbor postojov ne-divákov k divadlu a na prekážky, ktoré im bránia v návšteve divadelných predstavení.

Vysoká škola muzických umení v Bratislave » Divadelná fakulta » Katedra manažmentu | INÝ VEDNÝ ODBOR » 1. Pododbor » 2. Pododbor

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Bezpapierová elektronická kancelária (2011 | pridané 4. apríla 2011)

Milan Lahučký; Školiteľ: Ing. Michal Feik

Cieľom práce je popísať modernú bezpapierovú elektronickú kanceláriu, umožňujúcu podnikanie s minimalizovaním byrokracie v akejkoľvek forme a administratívnych úkonov, ktorá v určitých prípadoch dokáže plnohodnotne nahradiť jej klasickú “kamennú” obdobu. Práca je rozdelená na štyri kapitoly.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | INÝ VEDNÝ ODBOR

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

HODNOTENIE A KONTROLA HLUKU NA AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKE NA ULICI MOSTNÁ POD NADCHODOM (2010 | pridané 14. júna 2010)

Ing. Marián Kompan; Školiteľ: Ing. Bronislav Kováč

Cieľom mojej práce je teoreticky a prakticky zvládnuť meranie hluku v cestnej doprave, definovať základné pojmy, popísať vplyv hluku z dopravy na životné prostredie a ľudský organizmus. Uviedol som legislatívne požiadavky na meranie a hodnotenie hluku. Popísal som teoreticky merané veličiny, zvuk, hluk a faktory, ktorú majú vplyv na jeho šírenie.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | INÝ VEDNÝ ODBOR » 1. Pododbor » 2. Pododbor

12hlasov

POSKYTOVANIE KOMPLEXNEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI PACIENTOVI V TERMINÁLNOM ŠTÁDIU V PODMIENKACH ADOS (2007 | pridané 31. januára 2010)

Jana Peštova; Školiteľ: PhDr.Môcová Erika

A

Univerzita Komenského » Jesseniová lekárska fakulta » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR » 1. Pododbor » 2. Pododbor

40hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Veterná energetika v Slovenskej republike a vo svete (2009 | pridané 19. augusta 2009)

Bc. Ján Vozár; Školiteľ: prof. Ing. Michal Kolcun PhD.

Prezentovaná bakalárska práca sa zaoberá problematikou veternej energetiky ako alternatívneho zdroja výroby elektrickej energie. Hlavnou náplňou práce okrem sumarizácie súčasného stavu a vývoja veternej energetiky u nás a vo svete bolo aj určiť kritéria pre výstavbu veterných elektrárni a parkov. V závere práce je dôraz na ekonomické aspekty a odporúčania pre prax.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektroenergetiky | INÝ VEDNÝ ODBOR

38hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vplyv vybraných herných činností jednotlivca na úspešnosť družstva v basketbalovom zápase (2009 | pridané 12. mája 2009)

Filip Potocký; Školiteľ: PaedDr. Peter Mačura. PhD.

Cieľom našej práce bolo analyzovať, ktorá z vybraných herných činností jednotlivca má vplyv na úspešnosť družstva v basketbalovom zápase. K výsledkom sme sa dopracovali na základe získaných štatistických údajov z finálového turnaja majstrovstiev sveta kategórie žien do 19 rokov, za účasti 16 družstiev.

Univerzita Komenského » Fakulta telesnej výchovy a športu » Katedra hier | INÝ VEDNÝ ODBOR » 1. Pododbor » 2. Pododbor

34hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Rozsudok v občianskom súdnom konaní (2009 | pridané 10. mája 2009)

Erika Sarkocyová; Školiteľ: JUDr. Romana Smyčková, PhD.

Diplomová práca sa venuje rozsudku ako forme súdneho rozhodnutia v občianskom súdnom konaní, právnej analýze jeho štruktúry, druhov rozsudkov a vplyvu judikatúry na činnosť sudcov. Cieľom diplomovej práce je zachytenie života rozsudku od jeho kreovania samosudcom či senátom za súčasného dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov až po jeho aplikáciu účastníkmi konania.

Trnavská univerzita » Právnická fakulta » Katedra občianskeho a obchodného práva | INÝ VEDNÝ ODBOR » 1. Pododbor » 2. Pododbor

33hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Empirical likelihood estimation of interest rate diffusion model (2009 | pridané 19. apríla 2009)

Lukáš Lafférs; Školiteľ: Marian Grendár

Empirical Likelihood (EL) combined with Estimating Equations (EE) provides a modern semi-parametric alternative to classical estimation techniques like Maximum Likelihood Estimation (ML).

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | INÝ VEDNÝ ODBOR

30hlasov Dostupný celý text práce: PDF

RECYCLING AND ECONOMICAL PROFITABILITY IN THE SLOVAK REPUBLIC (2008 | pridané 3. februára 2009)

Daniel Heidrich; Školiteľ: MATTHIAS C. SUTHE

Speaking of recycling there is one major assumption that has to be fulfilled, the financial profitability. If the recycling is not profitable and based only on subsidies, it will not be never possible to establish wide network of waste treatment facilities. As a result, the main purpose of this study is to evaluate the profitability of recycling in the Slovak Republic.

City University Bratislava » Fakulta » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR » 1. Pododbor » 2. Pododbor

22hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Controlling ako moderný nástroj riadenia ekonomiky v podmienkach SP, a. s. (2008 | pridané 17. októbra 2008)

Katarína Stanová; Školiteľ: doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD.

Diplomová práca je venovaná controllingovým procesom a ich vnímaniu v Slovenskej pošte, a. s. Sú v nej uvedené základné pojmy z oblasti controllingu, jeho definícia, funkcie, úlohy, ciele a formy. Vysvetlený je pojem controller, jeho profil, úlohy a funkcie.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra spojov KS | INÝ VEDNÝ ODBOR

18hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Kvantitatívna a kvalitatívna anlýza podielových fondov (2008 | pridané 2. júla 2008)

Petra Šuleková; Školiteľ: Ing. Božena Chovancová, PhD.

V našej práci sa pokúšame opísať systém podielových fondov, ako aj analyzovať ich výkonnosť, veľkosť, riziko a iné ukazovatele. Naším cieľom je ukázať systém, na ktorom fondy stoja, aby sme pomohli čitateľom zorientovať sa v investíciách do klasického typu fondov.

Ekonomická univerzita Bratislava » Národnohospodárska fakulta » Katedra bankovníctva a medzinárodných financií (KBaMF) | INÝ VEDNÝ ODBOR

31hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Albánsky organizovaný zločin na území tzv. Veľkého Albánska (2008 | pridané 15. januára 2008)

Štefan Hocko; Školiteľ: Mgr. Tomáš Šmíd

Cieľom tejto práce je analyzovať vývoj albánskeho organizovaného zločinu (AOZ), ktorého centrom pôsobenia sú Albáncami obývané územia tvoriace tzv. Veľké Albánsko, ktoré zahrňuje územie Albánskej republiky, južnej Čiernej Hory, Kosova, južného Srbska, západného Macedónska a severnú časť gréckeho Epiru.

Univerzita mimo Slovenska | INÝ VEDNÝ ODBOR

70hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Modely sociálnych dilem (2007 | pridané 28. septembra 2007)

Ján Badinský; Školiteľ: Prof. PhDr. Juraj Schenk, CSc.

Cieľom práce je predstaviť problematiku sociálnych dilem. Úvodná kapitola práce je venovaná teoretickému vymedzeniu modelov sociálnych dilem, tzn. identifikovaniu sociálnych dilem, charakteristikám dilem a verejných statkov, aplikovakovateľnosti sociálnych dilem. Tiež sa venujem teóriám, ktoré tvorili základ pre vznik konceptu sociálnych dilem.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra sociológie | INÝ VEDNÝ ODBOR

39hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Ústredné versus regionálne printové médiá (2007 | pridané 10. júla 2007)

Marek Bagoňa; Školiteľ: Mgr. Roman Fila

Práca sa zaoberá analýzou ústredných a regionálnych printových médií. Hlavným cieľom práce bolo charakterizovanie geografických a demografických aspektov rozšírenia ústredných a regionálnych printových médií a ich porovnanie. V práci boli charakterizované hlavné znaky ústredných a regionálnych printových médií, ich štruktúra a členenie.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra humannej geografie a demogeografie | INÝ VEDNÝ ODBOR

41hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Návrh pracovného zošita k tematickému celku Komunikácia v technike pre 5. ročník ZŠ (2007 | pridané 9. júla 2007)

Mgr. Jana Bucalova; Školiteľ: PaedDr Viera Tomkova, Phd

BUCALOVÁ, Jana: Návrh pracovného zošita k tematickému celku Komunikácia v technike pre 5. ročník ZŠ. [Diplomová práca] Jana Bucalová. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Pedagogická fakulta, Katedra techniky a informačných technológií. – Školiteľ: PaedDr. Viera Tomková. Nitra: PF UKF, 2007. Práca opisuje návrh pracovného zošita, z tematického celku Komunikácia v technike pre 5.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Pedagogická fakulta » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR

49hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Návrh a posúdenie zateplenia stavby z hľadiska ochrany tepla a ochrany pred požiarmi (2007 | pridané 18. júna 2007)

Michal Vacula; Školiteľ: Ing. Ľudmila Tereňová, Phd.

S rastom cien energií na vykurovanie stavieb sa v dnešnej dobe stáva trendom dodatočné zatepľovanie stavebných konštrukcií za účelom eliminovania nákladov vynaložených na vykurovanie stavieb. Okrem samotnej funkcie tepelnej ochrany a energetickej úspornosti musí dodatočný zatepľovací systém spĺňať aj prísne protipožiarne opatrenia špecifikované právnymi a normatívnymi predpismi platnými v EÚ.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra požiarnej ochrany | INÝ VEDNÝ ODBOR

47hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Metódy posúdenia kvality interferogramu (2006 | pridané 8. júna 2007)

Ing. Michal Girmala; Školiteľ: Doc. Ing. Lena Halounova, CSc.

Táto diplomová práca sa zaoberá radarovou interferometriou, konkrétne hodnotením kvality interferogramu a zdrojmi šumu a dekorelácie. V prvej časti sú popísané všeobecné princípy tejto metódy, jej použiteľnosť a spôsob spracovania.

Univerzita mimo Slovenska | INÝ VEDNÝ ODBOR

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Počítačová kriminalita na Slovensku (2007 | pridané 30. mája 2007)

Bc. Martin Choleva; Školiteľ: Ing.František Kaluža

Práca sa zaoberá analýzou počítačovej kriminality na Slovensku a vo svete. Prezentuje spôsoby páchania počítačovej trestnej činnosti, konkrétne prípady bezpečnostných incidentov a právne normy a predpisy riešiace problematiku počítačovej kriminality.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra bezpečnostného manažmentu KBM | INÝ VEDNÝ ODBOR

49hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Algoritmy výpočtu najkratších ciest v koľajovej doprave (2006 | pridané 28. mája 2007)

Peter Jankovič; Školiteľ: Doc. Mgr. Valent Klima, CSc

Predkladaná práca sa zaoberá metódami výpočtu najkratšej jazdnej cesty pre vlak. Spôsob modelovania koľajiska je hranovo ohodnoteným neorientovaným grafom, ktorého hrany predstavujú koľaje a vrcholy spojenia medzi koľajami.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra dopravných sietí KDS | INÝ VEDNÝ ODBOR

52hlasov Dostupný celý text práce: PDF
<< | < | 1 | 2 | 3 | > | >>
Výsledky zoraď podľa