diplomovka.sme.sk » Katalóg » INÝ VEDNÝ ODBOR

INÝ VEDNÝ ODBOR

Portál obsahuje 41 diplomových prác z odboru INÝ VEDNÝ ODBOR

INÝ VEDNÝ ODBOR

1. Pododbor (7)

2. Pododbor (7), ...
<< | < | 1 | 2 | 3 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Misijný rozmer Cirkvi po II.Vatikánskom koncile (2007 | pridané 24. mája 2007)

Róbert Bíro; Školiteľ: ThLic. Marek Krošlák

Práca má ambíciu informovať o dôležitosti aplikovania misijného rozmeru Cirkvi na základe rozboru dokumentov II.Vatikánskeho koncilu. Dôraz je postavený na obnovení katechumenátu a prvkov obnovenej pokoncilovej liturgie. Analyzuje praktické dôsledky kresťanstva bez osobného svedectva a upozorňuje na prvky sociálnej náuky Cirkvi, ktorá v sebe spája rozmer misijný. V závere poukazuje na spôsoby misijnej pastorácie.

Trnavská univerzita » Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR

53hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Komparácia dánskych a švédskych single-issue euroskeptických strán v Európskom parlamente (2007 | pridané 24. mája 2007)

Andrej Drgonec; Školiteľ: PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

Bakalárska práca sa zaoberá dánskymi a švédskymi single-issue euroskeptickými stranami v Európskom parlamente. Traja zástupcovia týchto politických subjektov sú navzájom komparovaný na úrovni historického vývoja, straníckych programov, členstva vo frakciách v EP a hlasovania v EP.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra politológie | INÝ VEDNÝ ODBOR

42hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Židovská mentalita dedukovaná z analýzy zvolených žalmov (2005 | pridané 24. mája 2007)

Miriam Váľková; Školiteľ: prof . ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD.

Diplomová práca analyzuje vybrané skutiny žalmov a konfrontuje charakteristiky hebrejskej psalmódie s okolitými pohanskými kultúrami.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Pedagogická fakulta » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR

73hlasov

Finančné aspekty ochrany životného prostredia v odpadovom hospodárstve (2003 | pridané 9. decembra 2006)

Rasstislav Vozar, Ing.; Školiteľ: Belan

Za cieľ diplomovej práce som si vybral pohľad na životné prostredie z ekonomickej stránky. Odpadové hospodárstvo zažilo v posledných pätnástich rokoch viac zmien ako za celé storočie. Mení sa nielen legislatíva, ale hlavne pohľad širokej verejnosti na danú problematiku.

Ekonomická univerzita Bratislava » Národnohospodárska fakulta » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR

45hlasov

TRESTNÁ ČINNOS? PROTI VEREJNÝM ČINITEĽOM A TRESTNÉ ČINY VEREJNÝCH ČINITEĽOV (2004 | pridané 29. júla 2006)

Tomáš Posluch; Školiteľ: doc. JUDr. Juraj Kolesár, CSc

Práca je rozdelená na šesť častí. V prvej časti je definovaný pojem verejný činiteľ podľa súčasného právneho stavu, vrátane konkrétnych oblastí – podskupín, v ktorých sú verejní činitelia zaradení z hľadiska profesie, ktorú zastávajú, resp. reprezentujú.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR

44hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Suicídia u sociálne odkázaných ľudí (2005 | pridané 27. decembra 2005)

Valéria Miháliková; Školiteľ: PhDr. Vojtech Haring , Csc.

V práci sa zaoberám pojmom - čo je vlastne samovražda, delím ich podľa jednotlivých vekových kategórií, typmi, príčinami, historiou, štrukturovaným prierezom samovražedných aktivít v SR , v samostatnej časti sa venuje autentickým výpovediam ľudí , ktorí sa pokúsili o samovraždu.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR

48hlasov

Počitačové modelovanie procesu indukčného ohrevu pri tepelnom spracovaní so sprievodným experimentom (2005 | pridané 5. júla 2005)

Pavol Vitkovič; Školiteľ: doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc.

Predložená diplomová práca sa zaoberá numerickou simuláciou indukčného ohrevu. Práca pozostáva z dvoch hlavných častí: teoretickej a experimentálnej. V teoretickej časti sú spracované poznatky zaoberajúce sa problematikou indukčného ohrevu. V tejto časti je opísaná teória elektromagnetického pola, teória teplotných polí a teplotné napäťovo-deformačné stavy.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Materiálovotechnologická fakulta » Iná katedra/ústav | INÝ VEDNÝ ODBOR

62hlasov

Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) a jej uplatnenie v podmienkach žilinského kraja (2005 | pridané 30. mája 2005)

Ing. Michal Šutek; Školiteľ: Ing. Miroslav Tomek, PhD.

Práca je koncipovaná ako teoreticko – praktická štúdia cestnej prepravy nebezpečných vecí vo všeobecnosti a s konkrétnou aplikáciou na špecifické podmienky Žilinského kraja. V teoretickom rozpracovaní tejto problematiky sa autor zameriava na vymedzenie podstaty Dohody ADR s kľúčovým dôrazom na objasnenie (popis) existujúceho systému školenia osôb zúčastnených na preprave nebezpečných vecí.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra krízového manažmentu KKM | INÝ VEDNÝ ODBOR

43hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Určenie priestorovej polohy pilierov na budove SvF kombináciou kozmických a terestrických meraní (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Juraj Maták; Školiteľ: Ing. Ladislav Husár, PhD.

Problém presného určenia polohy v terestrickom súradnicovom systéme sa dá riešiť viacerými možnými metódami. Realizovaný môže byť samotným presným meraním v topocentrickom súradnicovom systéme a následnou transformáciou získaných súradníc do globálneho geocentrického systému alebo aj meraniami v geocentrickom súradnicovom systéme.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Stavebná fakulta » Katedra geodetických základov | INÝ VEDNÝ ODBOR

49hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Using games in teaching english language (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Jana Lacková; Školiteľ: Mgr. Alexandra Bagiová

The author concentrated in his work on using games in teaching English language. The work was divided into two parts; the first part was aimed to provide some general information about the role of games in the teaching process and the second one shows how games can cover the whole language competence.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra anglického jazyka a literatúry | INÝ VEDNÝ ODBOR

41hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Náboženská terminológia v angličtine a slovenčine zo slovotvorného hladiska (2003 | pridané 18. apríla 2005)

Danka Ďurinová; Školiteľ: doc. PhDr. Ján Puci, M. A., CSc.

Diplomová práca sa zaoberá náboženskou terminológiou. Cieľom práce je poukázať na všeobecné zákonitosti, ktoré sa uplatňujú pri tvorení termínov ako aj isté odlišnosti pri porovnaní anglických a slovenských náboženských termínov. Práca je rozdelená na tri kapitoly. Prvá časť prvej kapitoly je viac menej teoretická a podáva základnú charakteristiku termínu, jeho definíciu a vlastnosti.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra anglického jazyka a literatúry | INÝ VEDNÝ ODBOR

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Motivating activities during English lessons (2003 | pridané 18. apríla 2005)

Elvira Dedić; Školiteľ: Mgr. Aurélia Plávková

It is generally accepted that leaning English is quite a difficult work. One might become proficient in certain skills which are reading, listening, writing and finally speaking. We can say that each of these skills is mainly acquired through practice. It is obviously true that students may gain them much easier if they are sufficiently motivated.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra anglického jazyka a literatúry | INÝ VEDNÝ ODBOR

24hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Historický vývoj a mariánska úcta na Slovensku (2004 | pridané 18. apríla 2005)

Anna Turoňová; Školiteľ: ? ?

Náboženstvo je súčasťou každej kultúry vo všetkých obdobiach. Púť ako prejav náboženskej úcty nie je vlastná len kresťanom. S putovaním na zvolené určité miesta sa môžeme stretnúť u moslimov, hinduistov, budhistov, židov. Púte sú dlhodobým prvkom európskych dejín aj naša krajina je bohatá na kalvárie.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra histórie | INÝ VEDNÝ ODBOR

39hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Sebauskutočňovanie sa cirkvi v martýrii, liturgii a diakonii (2003 | pridané 14. apríla 2005)

Marián Marec; Školiteľ: Doc. PhDr. ThDr. Amantia Akimjaka, PhD.

Táto diplomová práca si za predmet svojej rozpravy berie Cirkev, ktorá je Kristovou nevestou, a zároveň matkou veriacich. Hovorí o jej sebarealizácii, teda o konkrétnom uskutočňovaní sa Cirkvi v dnešnom svete. Prácu na túto tému som sa rozhodol napísať z viacerých príčin.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Teologická fakulta » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR

53hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Vtipy v subkultúre detí mladšieho školského veku: pokus o lingvistickú analýzu (2000 | pridané 14. apríla 2005)

Ľuboš Kmeťko; Školiteľ: Doc. PhDr. Branislav PUPALA, CSc

Na začiatku genézy nášho záujmu o humor detí mladšieho školského veku i o humor všeobecne stál možno až banálny postreh z každodennej spleti interakcií medzi deťmi a dospelými - deti niekedy nerozumejú vtipom dospelých a naopak, niektoré vtipy detí ostávajú výlučne v ich subkultúrnom priestore, medzi vtipmi dospelých ich nenájdeme.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky | INÝ VEDNÝ ODBOR

42hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Estetické aspekty recepcie hudby v kyberpunkovej hudobnej kultúre (1997 | pridané 15. marca 2005)

Maroš Suska; Školiteľ: ? ?

Pole reality, o ktorom budem pojednávať popísal už Platón v 3.st.p.n.l., ktoré kvantová mechanika tušila okolo r.1900 a ktorú sme my ostatní začali obývať na konci tohto búrlivého 20. storočia....

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra estetiky | INÝ VEDNÝ ODBOR

45hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Drogy a kultúra v slovenských masových médiách (2001 | pridané 14. marca 2005)

Michal Frank; Školiteľ: Juraj Rusnák

Moja diplomová práca niesla tému Drogy a kultúra v slovenských masových médiách. Ponúkam ju aj všetkým užívateľom internetu. Tu sú základné informácie o mojej diplomovke a jej obsah. Diplomovú prácu som obhajoval ako študent Filozofickej fakulty Prešov

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR

47hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Naša gréckokatolícka identita v Uhorsku (1999 | pridané 13. marca 2005)

Michal Fedič; Školiteľ: Anton Semeš

Na prednáškach o cirkevných dejinách, pokiaľ sa hovorilo všeobecne, získaval som pocit pokoja. Keď sa začala preberať byzantská misia na Morave v 9. storočí, začal som byť vnímavejší. Išlo o misiu,...

Prešovská univerzita » Gréckokatolícka teologická fakulta » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR

54hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Výukový systém na konfiguráciu smerovačov (2005 | pridané 15. februára 2005)

Ernest Beinrohr; Školiteľ: Ing. Katarína Jelemenská, PhD

Náplňou tejto dipomovej práce je problematika konfigurácie smerovačov Cisco. Analyzujeme rôzne prístupy a softvérové systémy pre výuku procesu takejtokonfigurácie. Navrhujeme systém, ktorý umožnuje...

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta informatiky a informačných technológií » Iná katedra/ústav | INÝ VEDNÝ ODBOR

44hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Searching for cryptographically strong S-boxes (2003 | pridané 25. januára 2005)

Ján ťapuška; Školiteľ: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.

This thesis deals with affine tranformations of power permutations in GF(2^n) and mappings of these permutations between GF(2^n) and GF(2)^n.Our aim is to analyze the effect of affine...

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR

40hlasov Dostupný celý text práce: ZIP
<< | < | 1 | 2 | 3 | > | >>
Výsledky zoraď podľa