diplomovka.sme.sk » Prehľady » Zoznam akademických knižníc v Slovenskej republike

Zoznam akademických knižníc v Slovenskej republike

Zoznam akademických knižníc na Slovensku, kde sa nachádzajú diplomové práce vytvorené a obhájené na príslušnej vysokej škole, univerzite, fakulte. Kompletný zoznam akademických knižníc nájdete na tejto internetovej stránke.

 • Ekonomická univerzita Bratislava
  Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská ekonomická knižnica
  Dolnozemská cesta 1
  Bratislava 5
  852 35
  http://www.sek.euba.sk/
 • Katolícka univerzita v Ružomberku
  Katolícka univerzita v Ružomberku, Univerzitná knižnica
  Hrabovská cesta 1/1 652
  Ružomberok 1
  034 01
  http://www.ku.sk/index.php?id=kniznica
 • Prešovská univerzita
  Prešovská univerzita v Prešove, Univerzitná knižnica
  Ul. 17. novembra 1
  Prešov
  081 85
  http://www.pulib.sk/
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
  Štúrova 51
  Nitra 1
  949 59
  http://www.slpk.sk/
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, Knižnica
  Nám. slobody 19
  Bratislava 1
  812 45
  http://www.fa.stuba.sk/
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta elektrotechnity a informatiky
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Knižnica
  Ilkovičova 3
  Bratislava 1
  812 19
  http://www.elf.stuba.sk/
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská chemická knižnica
  Radlinského 9
  Bratislava 1
  812 37
  http://schk.chtf.stuba.sk/
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta informatiky a informačných technológií
  Fakulta informatiky a informačných technológií
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave - Materiálovotechnologická fakulta
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave, Ústredná knižnica - Študijné a informačné stredisko
  Pavlínska 16
  Trnava
  917 24
  http://www.mtf.stuba.sk/
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Knižnica a informačné centrum
  Radlinského 11
  Bratislava 1
  813 68
  http://www.svf.stuba.sk/
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave - Strojnícka fakulta
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Knižnica a informačné stredisko
  Nám. slobody 17
  Bratislava 1
  812 31
  http://www.kis.sjf.stuba.sk/
 • Technická univerzita v Košiciach
  Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica
  Letná 9
  Košice 1
  042 00
  http://www.lib.tuke.sk/
 • Technická univerzita vo Zvolene
  Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
  T. G. Masaryka 20
  Zvolen
  961 02
  http://www.sldk.sk/
 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Univerzitná knižnica TnUAD, Trenčín
  Horný Šianec 9
  Trenčín
  911 01
  http://www.kniznica.tnuni.sk/
 • Trnavská univerzita
  Trnavská univerzita, Univerzitná knižnica
  Hornopotočná 23
  Trnava
  918 43
  http://www.truni.sk/php/show3.php?id=212&fak=0&pmenu=37
 • Univerzita Komenského - Evanjelická bohoslovecká fakulta
  Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Knižnica
  Bartókova 8
  Bratislava 1
  811 02
  http://www.fevth.uniba.sk/Kniznica/Kniznica.htm
 • Univerzita Komenského - Fakulta managementu
  Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, Knižnica
  Odbojárov 10
  Bratislava 25
  820 05
  http://www.fm.uniba.sk/
 • Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
  Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Knižničné a edičné centrum
  Mlynská dolina, Pavilón 1
  Bratislava 4
  842 41
  http://www.fmph.uniba.sk/
 • Univerzita Komenského - Fakulta telesnej výchovy a športu
  Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Knižnica
  Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
  Bratislava 1
  814 69
  http://www.fsport.uniba.sk/
 • Univerzita Komenského - Farmaceutická fakulta
  Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Ústredná knižnica
  Kalinčiakova 8
  Bratislava 3
  832 32
  http://www.fpharm.uniba.sk/kniznica
 • Univerzita Komenského - Filozofická fakulta
  Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Ústredná knižnica
  Gondova 2, P. O. Box 1
  Bratislava 16
  818 01
  http://vili.uniba.sk/
 • Univerzita Komenského - Jesseniová lekárska fakulta
  Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta, Knižnica a študijno-informačné stredisko
  Novomeského 7
  Martin
  036 45
  http://www.jfmed.uniba.sk/
 • Univerzita Komenského - Pedagogická fakulta
  Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Akademická knižnica
  Moskovská 2
  Bratislava 1
  813 34
  http://www.fedu.uniba.sk/
 • Univerzita Komenského - Právnická fakulta
  Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Knižnica
  Šafárikovo nám. 6
  Bratislava 16
  818 05
  http://www.flaw.uniba.sk/kniznica
 • Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta
  Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústredná knižnica
  Mlynská dolina B - 2
  Bratislava 4
  842 15
  http://www.fns.uniba.sk/prifuk/kniznice/index.htm
 • Univerzita Komenského - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
  Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Knižnica
  Kapitulská 26
  Bratislava 1
  814 58
  http://www.frcth.uniba.sk/new/library/library.html
 • Univerzita Konštantina filozofa v Nitre
  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitná knižnica
  Javorová 12
  Nitra 1
  949 01
  http://www.lib.ukf.sk/
 • Univerzita Jána Selyeho
  Univerzita Jána Selyeho
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela
  Tajovského 51, P.O.Box 285
  Banská Bystrica
  974 01
  http://www.library.umb.sk/
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
  Garbiarska 14
  Košice
  042 07
  http://library.upjs.sk/
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzitná knižnica
  Nám. J. Herdu 2
  Trnava
  917 01
  http://library.upjs.sk/
 • Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
  Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Ústav vedeckých informácií a knižnica
  Komenského 73
  Košice 1
  041 81
  http://www.uvm.sk/
 • Žilinská univerzita
  Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná knižnica
  Ul. vysokoškolákov 24
  Žilina 8
  011 84
  http://ukzu.utc.sk/